Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Polaganje advokatske zakletve pred predsjednikom Advokatske komore Republike Srpske

Dana 01.04.2022. godine, u sjedištu Advokatske komore Republike Srpske, u Banjoj Luci, održano je polaganje advokatske zakletve pred predsjednikom Advokatske komore Republike Srpske, g. Daliborom Mrša.

Advokatsku zakletvu su položili:

Jelena Arnautović, iz Banje Luke, Stevan Radulović, iz Nevesinja, Goran Subotić, iz Gradiške, Igor Grkinić, Marko Mirjanić, Danijel Štefek i Mihailo Cvijetinović, iz Bijeljine.

11. April 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara održanog 25. i 26.03.2022. godine u Trebinju

Izvještaj sa seminara održanog 25. i 26.03.2022. godine u Trebinju na temu " Sprovođenje istrage i zajednički istražni organi".

4. April 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, povodom zabrane ulaska advokatu Goranu Petronijeviću u Bosnu i Hercegovinu.

31. Mart 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o solidarnosti advokata Advokatske Komore Republike Srpske

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o solidarnosti advokata Advokatske Komore Republike Srpske

23. Mart 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za disciplinskog tužioca

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-10/2022, od 10.03.2022. godine

10. Mart 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za sudije Prvostepenog disciplinskog suda

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za sudije Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-11/2022, od 10.03.2022. godine

10. Mart 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Apelacionog disciplinskog suda

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-12/2022, od 10.03.2022. godine

10. Mart 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-13/2022, od 10.03.2022. godine

10. Mart 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Newsletter CCBE-а

Newsletter CCBE-а

Preuzmi Newsletter

8. Mart 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Saopštenje za medije

Saopštenje za medije

23. Februar 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Dopis predsjednika Komore

Dopis predsjednika Komore

23. Februar 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Dopis Ministarstva pravde Republike Srpske

Dopis Ministarstva pravde Republike Srpske

23. Februar 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izmjena roka za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava (rok skraćen sa 6 na 4 mjeseca počev od 01.02.2022. godine )

Advokatska komora Republike Srpske zaprimila je podnesak gđe Marialene Tsirli, registrara Evropskog suda za ljudska prava, o promjeni roka za podnošenje predstavke Sudu, koji rok je skraćen sa šest mjeseci na četiri mjeseca, počev od 01.02.2022. godine.

Protokolom br. 15 uz Konvenciju rok unutar kojeg zahtjev mora biti podnesen Sudu nakon donošenja konačne domaće odluke u okviru iscrpljenja domaćih pravnih sredstava skraćuje se sa 6 na 4 mjeseca. To novo pravilo o četveromjesečnom roku stupa na snagu 1. februara 2022. godine. Međutim, primjenjuje se samo na zahtjeve u kojima je predmetna konačna domaća odluka donesena 1. februara 2022. godine ili nakon tog datuma. Tu promjenu roka usvojilo je 47 država članica Savjeta Europe.

Napominjemo da je navedenu promjenu još prošle godine razmatrao Odjel za javnost Strazbur, koji je u skladu sa tim ažurirao svoj Vodič „ Pitanja i odgovori za advokate (2020)“ i da je ovaj Vodič takođe objavljen na službenoj stranici Suda (web sajt)

Registrar

Evropski sud za ljudska prava

25. januar 2022. godine

Predmet: Promjena vremenskog roka za podnošenje predstavki

Poštovani,

Protokol br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima stupio je na snagu 1. avgusta 2021. godine, a potpisalo ga je i ratifikovalo 47 država članica Savjeta Evrope.

Glavne promjene u navedenom Protokolu odnose se na dopunu Konvencije u odnosu na izričito pozivanje na princip supsidijarnosti i doktrinu granica procjene.

Međutim, još jedna velika promjena direktno se tiče podnosilaca predstavki i njihovih zastupnika.

Stav 1. člana 35. Konvencije je izmijenjen na način da se rok unutar kojeg predstavka mora biti podnesena Sudu nakon donošenja konačne domaće odluke u okviru iscrpljenja domaćih pravnih sredstava skraćuje se sa 6 na 4 mjeseca (vidjeti članove 4 i 5 Protokola).

Kako bi se potencijalni kandidati u potpunosti upoznali sa novim rokovima, članom 8. stav 3. Protokola predviđeno je da će ova izmjena stupiti na snagu tek nakon proteka perioda od šest mjeseci od stupanja na snagu Protokola, dakle od 1. februara 2022. godine.

Pored toga, ovaj novi rok nije retroaktivan, imajući u vidu poslednju rečenicu člana 8 stav 3 Protokola u kojoj se navodi da se ovo ne primjenjuje na predstavke u kojima je konačna domaća odluka donešena prije primjena novog pravila.

Sud je obavijestio javnost o ovoj promjeni saopštenjem i na svojoj web stranici, na engleskom i francuskom jeziku, na stranicama u sekcijama “podnosioci predstavki , ali i na nezvaničnim jezicima Suda, kao i na svim zvaničnim događajima koji su u vezi sa zainteresovanim stranama u sistemu Konvencije.

S obzirom na uticaj ove promjene – imajući u vidu da će nepoštovanje novog roka, naravno, dovesti do odbacivanja prijava (proglašenja neprihvatljivom) – bili bismo vam zahvalni ukoliko biste mogli da proširite ove informacije što većem broju korisnika putem vaše web stranice, kao i putem drugih sredstava koja su vam na raspolaganju kako biste pomogli Sudu da obavijesti podnosioce predstavki o ovoj značajnoj promjeni.

Smjernice za podnošenje predstavki, će biti ažurirane i dostupne na web stranici Suda od 1. februara 2022. godine na engleskom i francuskom, kao i na nezvaničnim jezicima Suda.

Marialena Tsirli Registrar

28. Januar 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Radna grupa za izradu Prednacrta Porodičnog zakona Republike Srpske

Radna grupa za izradu Prednacrta Porodičnog zakona Republike Srpske, koju je imenovalo Ministarstvo pravde Republike Srpske okončala je rad na izradi pomenutog Prednacrta. Nakon niza sastanaka formiran je konačan tekst istog. Advokatsku komoru Republike Srpske predstavljala je koleginica advokat dr Jovana Pušac. Njenim zalaganjem, kao i zalaganjem rukovodstva naše Komore iz teksta Prednacrta izostavljene su odredbe o tzv. notarskom razvodu braka.

Naime, intencija Notarske komore Republike Srpske bila je da se u tekst budućeg Porodičnog zakona Republike Srpske unesu odredbe o alternativnoj nadležnosti notara za sporazumni razvod braka. Navedene odredbe su jedno vrijeme egzistirale u radnom tekstu Prednacrta, ali su u konačnici u potpunosti izostavljene.

28. Januar 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 13.11.2021. godine.

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 13.11.2021. godine.

13. Januar 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 30.10.2021. godine.

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 30.10.2021. godine.

13. Januar 2022.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sastanka Evropskog suda za ljudska prava

Izvještaj sa sastanka Evropskog suda za ljudska prava i predstavnika advokatskih komora, država članica Savjeta Evrope.

29. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Newsletter CCBE-a

Link za Newsletter CCBE-a:

Newsletter CCBE-a.

21. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Objava CCBE-a

Link za objavu CCBE-a:

Newsletter CCBE-a.

21. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara "Provođenje istrage i zajednički istražni organi“

Izvještaj sa seminara "Provođenje istrage i zajednički istražni organi“, Jahorina, 16. i 17.12.2021. godine.

20. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Dana 13.12.2021. godine je održan sastanak predstavnika VSTS-a BiH

Dana 13.12.2021. godine je održan sastanak predstavnika VSTS-a BiH, Suda BiH i Tužilaštva BiH sa predstavnicima Advokatskih komora u Bosni i Hercegovini.

20. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Studenti su se interesovali za rad i strukturu Komore

Na poziv Saveza studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Dalibor Mrša, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske održao je dana 15.11.2021. godine, u prostorijama fakulteta predavanje na temu advokature i položaja i značaja Advokatske komore Republike Srpske. Studenti su se interesovali za rad i strukturu Komore, kako se postaje advokat, prednosti i nedostatke bavljenja advokaturom, mogućnostima obavljanja pripravničkog staža u advokatskim kancelarijama.

Advokatska komora Republike Srpske će, koliko god to mogućnosti budu dozvoljavale, ostvarivati kontakte i saradnju sa svim studentskim organizacijama kojima je cilj uključivanje studenata u praktičan rad i pripremanje za buduća pravnička zanimanja.

17. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Predstavnici VSTV-a, Suda BiH, Tužilaštva BiH i advokatske zajednice saglasni

Predstavnici VSTV-a, Suda BiH, Tužilaštva BiH i advokatske zajednice saglasni: Spremni smo na saradnju i zajednički rad u procesuiranju predmeta korupcije i organiziranog kriminala

Visoko sudsko i tužilačko vijećeBosne i Hercegovine

15. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske broj: IO-09-12-01/2021, od 09.12.20221. godine

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske broj: IO-09-12-01/2021, od 09.12.20221. godine o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za disciplinske organe Advokatske komore Republike Srpske i članove Komsiije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske, broj: IO-30-10-02/2021, od 30.10.2021. godine.

10. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika AKRS

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, povodom smrti Svetislava „Cece“ Stanojevića osnivača i prvog predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske

7. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa seminara "Sloboda izražavanja i govor mržnje"

Izvještaj sa seminara "Sloboda izražavanja i govor mržnje", Doboj, 29/30. novembar 2021. godine

7. Decembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Newsletter CCBE-a

Link za Newsletter CCBE-a:

Newsletter CCBE-a.

25. Novembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o visini troškova i naknade za upis u imenik advokata AKRS

Odluka o visini troškova i naknade za upis u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske broj : IO-13-11-01/2021, od 13.11.2021. godine

23. Novembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o imenovanju Verifikacione komisije AKRS

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o imenovanju Verifikacione komisije Advokatske komore Republike Srpske, broj: IO-30-10-04/2021, od 30.10.2021. godine

1. Novembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o imenovanju Izborne komisije AKRS

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o imenovanju Izborne komisije Advokatske komore Republike Srpske, broj: IO-30-10-03/2021, od 30.10.2021. godine

1. Novembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o raspisivanju izbora za disciplinske organe AKRS

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o raspisivanju izbora za disciplinske organe Advokatske komore Republike Srpske i članove Komsiije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske, broj: IO-30-10-02/2021, od 30.10.2021. godine

1. Novembar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika AKRS

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, povodom pokušaja otimice Miloša Stevanovića, advokata iz Banje Luke.

25. Oktobar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 25.09.2021. godine.

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora od 25.09.2021. godine.

22. Oktobar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Podnesak g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske

Podnesak g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, upućen Upravnoj inspekciji, broj: 01-921/2021, od 19.10.2021. godine.

20. Oktobar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 11 0 U 028781 21 U od 11.10.2021. godine.

Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 11 0 U 028781 21 U od 11.10.2021. godine.

20. Oktobar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj, zaključci i preporuke XIX Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti

Izvještaj, zaključci i preporuke XIX Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti "Aktuelne teme iz krivičnopravne oblasti u Bosni i Hercegovini u 2020/2021. godini", Neum, hotel "Zenit", 02.-05. juni 2021. godine

27. Avgust 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Dopis uz zaključke i izvještaj XIX Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti Neum 2021

Dopis uz zaključke i izvještaj XIX Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti Neum 2021

27. Avgust 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 10.07.2021. godine

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 10.07.2021. godine

19. Avgust 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 29.05.2021. godine

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 29.05.2021. godine

19. Avgust 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Podnesak g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske upućen predsjedniku Suda BiH, g. Ranku Debevecu

Podnesak g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske upućen predsjedniku Suda BiH, g. Ranku Debevecu, naslovljen: "Odluka visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, molimo za razumijevanje", broj; 01-894/2021, od 16.08.2021. godine.

18. Avgust 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Adresa advokatske kancelarije advokata Zorana Opačića-dopis predsjednika Advokatske komore Republike Srpske

Adresa advokatske kancelarije advokata Zorana Opačića-dopis predsjednika Advokatske komore Republike Srpske Ministarstvu pravde Republike Srpske, broj: 01-871/2021, od 01.07.2021. godine

02. Jul 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Otvaranje šaltera u Osnovnom sudu u Banjoj Luci namijenjenog za postupanje po zahtjevima advokata

Otvaranje šaltera u Osnovnom sudu u Banjoj Luci namijenjenog za postupanje po zahtjevima advokata-dopis predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-870/2021, od 01.07.2021. godine

02. Jul 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Otvaranje šaltera u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko - pravne poslove Banja Luka

Otvaranje šaltera u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko - pravne poslove Banja Luka namijenjenog za postupanje po zahtjevima advokata-dopis predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-869/2021, od 01.07.2021. godine

02. Jul 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Urgencija predsjednika Advokatske komore Republike Srpske na molbu Advokatske komore Republike Srpske

Urgencija predsjednika Advokatske komore Republike Srpske na molbu Advokatske komore Republike Srpske za uvrštavanje članova Advokatske komore Republike Srpske u prioritetnu grupu za vakcinisanje protiv korona virusa (COVIĐ19) JU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, broj: 01-859/2021, od 21.06.2021. godine

02. Jul 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Podnesak JU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske -spisak zainteresovanih članova Advokatske komore Republike Srpske

Podnesak JU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske -spisak zainteresovanih članova Advokatske komore Republike Srpske i zaposlenih u advokatskim kancelarijama i Advokatskoj komori Republike Srpske za vakcinaciju, broj: 03-354//2021, od 02.06.2021. godine

02. Jul 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Molba Advokatske komore Republike Srpske za uvrštavanje članova Advokatske komore Republike Srpske

Molba Advokatske komore Republike Srpske za uvrštavanje članova Advokatske komore Republike Srpske u prioritetnu grupu za vakcinisanje protiv korona virusa (COVIĐ19) - podnesak predsjednika Advokatske komore Republike Srpske JU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, broj: 01-828/2021, od 24.05.2021. godine

02. Jul 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Obraćanje g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske advokatima

Obraćanje g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske advokatima, članovima Advokatske komore Republike Srpske, 11. juni 2021. godine

21. Jun 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Preporuka Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Preporuka Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine; broj: P-132//21, od 20.06.2021. godine.

18. Jun 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 23.04.2021. godine.

26. Maj 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Spiskovi advokata koji su zainteresovani za angažovanje kao branioci po službenoj dužnosti

Spiskovi advokata koji su zainteresovani za angažovanje kao branioci po službenoj dužnosti:

Trebinje

Prijedor

Bijeljina

Doboj

Banja Luka

Istočno Sarajevo

Spisak advokata koji su zainteresovani da budu postavljeni za privremene zastupnike licima nepoznatog prebivališta u postupcima izlaganja na javni uvid.

12. Maj 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Spisak advokata koji su zainteresovani da budu postavljeni za privremene zastupnike

Spisak advokata koji su zainteresovani da budu postavljeni za privremene zastupnike licima nepoznatog prebivališta u postupcima izlaganja na javni uvid nepokretnosti

12. Maj 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Primopredaja dužnosti između Branislava A. Rakića i Dalibora Mrše

Primopredaja dužnosti između Branislava A. Rakića, bivšeg predsjednika Advokatske komore Republike Srpske i Dalibora Mrše, novog predsjednika Advokatske komore Republike Srpske.

5. Maj 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Obavještenje o izboru predsjednika Advokatske komore Republike Srpske i članova Izvršnog odbora

Obavještenje o izboru predsjednika Advokatske komore Republike Srpske i članova Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske koje bira Skupština.

24. April 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu za izradu Zakona o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH, broj: 01-798/2021, od 16.04.2021. godine

19. April 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu za izradu dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021.-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021.-2023. godina, broj: 01-799/2021, od 16.04.2021. godine

19. April 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 13.03.2021. godine

14. April 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Poziv - Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske

Poziv - Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-Sk.AKRS-01-01/2021, od 12.aprila 2021. godine.

13. April 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Javni oglas za prijem sekretara Advokatske komore Republike Srpske

Javni oglas za prijem sekretara Advokatske komore Republike Srpske

01. April 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Javni oglas za prijem administrativno-tehničkog sekretara Advokatske komore Republike Srpske

Javni oglas za prijem administrativno-tehničkog sekretara Advokatske komore Republike Srpske u Istočnom Sarajevu

01. April 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

OTKAZIVANJE 27. Skupštine (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske

OTKAZIVANJE 27. Skupštine (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske 27. 03. 2021.

27. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske

Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-Sk.AKRS-01/2021, od 15. marta 2021. godine, sa priloženim materijalima

19. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Krivična prijava Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, broj: 01-29/2021

Krivična prijava Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, broj: 01-29/2021, od 16. marta 2021. godine, protiv ovlaštenih i odgovornih službenih lica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske

18. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Žalba Instituciji Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava BiH, broj; 01-30/2021

Žalba Instituciji Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava BiH, broj; 01-30/2021, od 16. marta 2021. godine, na diskriminatorno postupanje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prilikom postavljanja advokata za privremene zastupnike licima nepoznatog prebivališta u postupcima izlaganja na javni uvid nepokretnosti u Republičkoj upravi za geodestke i imovinsko-pravne poslove u postupcima izlaganja, eksproprijacije i svih drugih upravnih postupaka

18. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Okvirni sporazum o razumijevanju: unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike

Okvirni sporazum o razumijevanju: unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike" koji je zaključen 25.02.2021. godine sa Nacionalnim centrom za državne sudove-ured u BiH. broj: 01-746/2021, od 25.02.2021. godine

18. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Imenovanje Vanje Pavlović, advokata iz Banje Luke, za koordinatora sprovođenja Okvirnog sporazuma o razumijevanju

Imenovanje Vanje Pavlović, advokata iz Banje Luke, za koordinatora sprovođenja Okvirnog sporazuma o razumijevanju: unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike sa drugim stranama potpisnicama u ime Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-749/2021, od 26.02.2021. godine.

18. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Podnesak Advokatske komore Republike Srpske upućen Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Podnesak Advokatske komore Republike Srpske upućen Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj: 01-753/2021, od 02.03.2021. godine

10. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Saopštenje Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske

Saopštenje Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske povodom napada na advokata Dejana Bijelića, iz Dervente

08. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora AKRS

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-14/2021, od 02.03.2021. godine

02. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora AKRS

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 06.02.2021. godine.

02. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Obavještenje o provedenim izborima za predsjednike zborova advokata AKRS

Obavještenje o provedenim izborima za predsjednike zborova advokata Advokatske komore Republike Srpske.

01. Mart 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

In memoriam Neda Šutej Oraić (1934. – 2020.)

Dana 28. novembra 2020. godine preminula je koleginica u penziji Neda Šutej Oraić.

Rođena je 1934. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1959. godine, a advokatski ispit položila je 1965. godine. Iste godine upisana je u Imenik advokata sa sjedištem kancelarije u Sarajevu, a u Banjoj Luci od 1967. godine do odlaska u penziju. Advokaturi je dala sav svoj radni vijek. Bila je među prvim ženama s otvorenom advokatskom kancelarijom u Banjoj Luci.

Njen poziv je inspirisan tradicijom. Kći je dr. Zdravka Šuteja, bratanica dr. Juraja Šuteja te sestra Mladena Šuteja i Držislava Šuteja, svi su bili advokati. Tradiciju advokature u porodici nastavlja unuk Tin Oraić, advokat sa sjedištem kancelarije u Zagrebu.

U krugu najuže porodice, sahranjena je na gradskom groblju Mirogoj u Zagrebu.

10. Februar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Krajem februara 2021. godine očekuje se besplatan pristup bazi sudskih odluka

Zbog velikog interesovanja za pristup bazi sudskih odluka obavještavamo vas o sljedećem:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021.godine, na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup Bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 15/14).

Besplatan pristup navedenoj bazi biće omogućen svim zainteresovanim licima kada Odluka Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine stupi na snagu, tačnije danom njene objave u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Isto se očekuje krajem februara 2021. godine.

02. Februar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-10/2021, od 26.01.2021. godine

26. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, broj: 01-738/2020, od 20. januara 2021. godine

22. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjedniika Advokatske komore

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-08/2021, od 19.01.2021. godine

19. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Zbor advokata Banja Luka

Zbor advokata Banja Luka, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske

5. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Zbor advokata Bijeljina

Zbor advokata Bijeljina, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske

5. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Zbor advokata Doboj

Zbor advokata Doboj, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske

5. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Zbor advokata Istočno Sarajevo

Zbor advokata Istočno Sarajevo, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske

5. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Zbor advokata Prijedor

Zbor advokata Prijedor, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske

5. Јануар 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Zbor advokata Trebinje

Zbor advokata Trebinje, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske

5. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Polaganja zakletve

Polaganja zakletve u Advokatskoj Komori Republike Srpske održanoj 04.01.2021. godine.

04. Januar 2021.

Advokatska Komora Republike Srpske Aktuelnosti

Polaganja zakletve

Polaganja zakletve u Advokatskoj Komori Republike Srpske održanoj 17.11.2020. godine.

04. Januar 2021.