Комора данас

Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност која се организује и функционише у складу са Законом о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/07 и 59/08).

Адвокатска комора Републике Српске је независна, самоуправна организација адвоката са обавезним чланством који имају сједиште канцеларије свих облика организовања адвокатске дјелатности (адвокат, заједничка адвокатска канцеларија и адвокатско друштво) у Републици Српској.

У Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске је уписано 431 адвоката.

У Именик стручних сарадника за правне послове Адвокатске коморе Републике Српске сада је уписано 25 стручних сарадника (дипломираних правника са положеним правосудним испитом).

У Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске сада је уписано 89 адвокатских приправника.

Органи Адвокатске коморе Републике Српске су:

  1. Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, која је делегатска.
  2. Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, који представља и заступа Комору.
  3. Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, је извршно и административно тијело Адвокатске коморе Републике Српске. Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске чини 11 чланова.
  4. Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске су дисциплински тужилац, који има 6 замјеника, и дисциплински суд (првостепени и апелациони).
  5. Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске извршава послове контроле материјалног и финансијског пословања и извјештаја периодичних и годишњих извјештаја о том пословању.

Општи акти Адвокатске коморе Републике Српске, које доноси Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, су:

  1. Статут Адвокатске коморе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/05 и 98/08), је основни, конститутивни, нормативни акт Адвокатске коморе Републике Српске,
  2. Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, који је усклађен са Правилима Европског адвоката, етичког кодекса Вијећа адвокатских асоцијација и правних друштава Европе (Council of the Bars and Law Societes of the European Union – CCBE), а која правила је 26. 10. 2009. године усвојила Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске,
  3. Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника, према којем се за поступања супротна етичким нормама могу изрећи дисциплинске мјере, опомена и јавна опомена, и дисциплинске казне, новчана казна и забрана обављања дјелатности.
  4. Тарифа о наградама и накнади трошкова за рад адвоката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/05) којом се регулише награда која припада адвокату за рад у извршавању дјелатности адвоката и одређује висина накнаде трошкова у вези са тим радом.