Предсједник

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске је овлашћен и обавезан:

  • да представља и заступа Комору,
  • да предузима радње да осигура заштиту уставности и законитости у раду Коморе,
  • да успоставља и координира сарадњу Коморе са законодавном, судском и извршном влашћу у цијелој Босни и Херцеговини,
  • да успоставља и координира сарадњу Коморе са другим адвокатским коморама, асоцијацијама адвоката страних држава, регионалним и међународним адвокатским удружењима,
  • да успоставља и координира сарадњу Коморе са државним или међународним организацијама, институцијама или асоцијацијама,
  • сазива Скупштину Коморе и руководи њеним радом, и
  • да извршава и друге послове у складу са Статутом и општим актима Коморе.

Предсједник Коморе подноси извјештај о раду Скупштини Коморе, којој је одговоран за свој рад.

Предсједника Коморе тајним гласањем бира Скупштина Коморе и његов мандат траје четири године, с тим да исто лице може бити бирано поново.

 

Branislav-A-Rakic

Бранислав А. Ракић, 
Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

БИОГРАФИЈА

Бранислав А. Ракић, син Александра, рођен је 23.фебруара 1971.године у Зеници.

Дипломирао је на Правном факултету у Бањој Луци 17.децембра 1998.године.

Приправничку вјежбу је обавио у Основном суду у Бањој Луци, након чега је радио на пословима стручног сарадника у Влади Републике Српске и Правобранилаштву Републике Српске.

Уписан је у именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 20.фебруара 2002.године. Има сједиште адвокатске канцеларије у Бањој Луци у ул. Николе Пашића број 16.

У органима адвокатске коморе Републике Српске обављао је дужности дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 13. марта 2004. до 21. јуна 2008. године. Био је члан извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 21. јуна 2008.године до 15. септембра 2012. године и вршилац дужности предсједника Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске у времену од 19.јуна 2011. до 15.септембра 2012.године.

Поводом 20. година од доношења Закона о адвокатури Републике Српске Адвокатска комора Републике Српске му је додијелила Признање за допринос развоју адвокатске дјелатности у Републици Српској.

На 19-ом засједању Скупштине АКРС одржане дана, 10.12.2016. године изабран за предсједника Коморе