ИЗМЈЕНА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДСТАВКЕ ЕВРОПСКОМ СУДУ ЗА ЉУДСКА ПРАВА (РОК СКРАЋЕН СА 6 НА 4 МЈЕСЕЦА ПОЧЕВ ОД 01.02.2022. ГОДИНЕ)

Адвокатска комора Републике Српске запримила је поднесак гђе Мариалене Тсирли, регистрара Европског суда за људска права, о промјени рока за подношење представке Суду, који рок је скраћен са шест мјесеци на четири мјесеца, почев од 01.02.2022. године.

Протоколом бр. 15 уз Конвенцију рок унутар којег захтјев мора бити поднесен Суду након доношења коначне домаће одлуке у оквиру исцрпљења домаћих правних средстава скраћује се са 6 на 4 мјесеца. То ново правило о четверомјесечном року ступа на снагу 1. фебруара 2022. године. Међутим, примјењује се само на захтјеве у којима је предметна коначна домаћа одлука донесена 1. фебруара 2022. године или након тог датума. Ту промјену рока усвојило је 47 држава чланица Савјета Еуропе.

Напомињемо да је наведену промјену још прошле године разматрао Одјел за јавност Стразбур, који је у складу са тим ажурирао свој Водич „ Питања и одговори за адвокате (2020)“ и да је овај Водич такође објављен на службеној страници Суда (wеb site)

Регистрар

Европски суд за људска права

25. јануар 2022. године

Предмет: Промјена временског рока за подношење представки

Поштовани,

Протокол бр. 15 уз Европску конвенцију о људским правима ступио је на снагу 1. августа 2021. године, а потписало га је и ратификовало 47 држава чланица Савјета Европе.

Главне промјене у наведеном Протоколу односе се на допуну Конвенције у односу на изричито позивање на принцип супсидијарности и доктрину граница проћене.

Међутим, још једна велика промјена директно се тиче подносилаца представки и њихових заступника.

Став 1. члана 35. Конвенције је измијењен на начин да се рок унутар којег представка мора бити поднесена Суду након доношења коначне домаће одлуке у оквиру исцрпљења домаћих правних средстава скраћује се са 6 на 4 мјесеца (видјети чланове 4 и 5 Протокола).

Како би се потенцијални кандидати у потпуности упознали са новим роковима, чланом 8. став 3. Протокола предвиђено је да ће ова измјена ступити на снагу тек након протека периода од шест мјесеци од ступања на снагу Протокола, дакле од 1. фебруара 2022. године.

Поред тога, овај нови рок није ретроактиван, имајући у виду последњу реченицу члана 8 став 3 Протокола у којој се наводи да се ово не примјењује на представке у којима је коначна домаћа одлука донешена прије примјена новог правила.

Суд је обавијестио јавност о овој промјени саопштењем и на својој веб страници, на енглеском и француском језику, на страницама у секцијама “подносиоци представки , али и на незваничним језицима Суда, као и на свим званичним догађајима који су у вези са заинтересованим странама у систему Конвенције.

С обзиром на утицај ове промјене – имајући у виду да ће непоштовање новог рока, наравно, довести до одбацивања пријава (проглашења неприхватљивом) – били бисмо вам захвални уколико бисте могли да проширите ове информације што већем броју корисника путем ваше веб странице, као и путем других средстава која су вам на располагању како бисте помогли Суду да обавијести подносиоце представки о овој значајној промјени.

Смјернице за подношење представки, ће бити ажуриране и доступне на веб страници Суда од 1. фебруара 2022. године на енглеском и француском, као и на незваничним језицима Суда.

Мариалена Тсирли Регистрар