ОДРЖАНА 30. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

         Дана 08. јула 2023. године одржана је 30. редовна сједница Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске, у  Бањој Луци, у улици Трг Републике Српске број 8,  у  сали ресторана Интегра са почетком у 11:00 часова. Сједници Скупштине присуствовало је четрдесет пет делегата. За чланове радног Предсједништва Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су  Синиша Лопандић, адвокат из Добоја,  Александар Јокић, адвокат из Бање Луке и Далибор Мрша, предсједник Адвокатске коморе Републике Српске као предсједавајући сједнице Скупштине. За овјериваче записника сједнице Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су Ђорђе Васић, адвокат из Бијељине и Небојша Милановић, адвокат из Бање Луке док је за записничара сједнице изабрана Маја Тодоровић, референт за опште послове у Бањој Луци.

         Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је једногласно верификовала мандате нових делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске те су у мандат уведени Горан Нешковић, адвокат из Добоја умјесто Синише Микића, адвоката из Добоја и предсједника Збора адвоката Добој, Мишо Пашић, адвокат из Бање Луке умјесто Лакић Вање, адвоката из Бање Луке и  предсједнице Збора адвоката Бања Лука и Јован Готовац, адвокат из Зворника умјесто Војислава Драшковића, адвоката из Бијељине и предсједника Збора адвоката Бијељина, а имајући у виду да су предсједници Зборова адвоката по основу својих функција чланови Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске.

         На 30. редовној сједници Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске усвојени су извјештаји о раду органа Адвокатске коморе Републике Српске за период  2022/2023 година и то:  извјештај Предсједника Адвокатске коморе,  извјештај предсједника Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, извјештаји дисциплинских тужилаца, извјештај предсједника Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, извјештај Предсједника Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике, извјештај члана Високог судског и тужилачког савјета БиХ из Адвокатске коморе Републике Српске и извјештај Комисије за спровођење и контролу стручне обуке адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске.

          Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске усвојила је Извјештај о финансијском  и материјалном положају Адвокатске коморе Републике Српске за пословну 2022.  годину, извјештај Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске те Приједлог плана прихода и расхода Адвокатске коморе Републике Српске за 2023. годину. Приликом подношења Извјештаја о финансијском  и материјалном положају Адвокатске коморе Републике Српске за пословну 2022.  годину, предсједник Извршног одбора, Саван Зец, адвокат из Козарске Дубице је истакао да је Комора била по први пут активна током цијеле године и да је у свим кварталима имала извјесне активности, указујући нарочито на чињеницу да су у свим Зборовима адвоката организовани дводневни семинари, да је организован масиван „Дан адвокатуре“ у  Требињу  2022. године те да је управо захваљујући манифестацији „Дан адвокатуре“ у  Требињу дошло до успостављања сарадње са свим регионалним Коморама Србије, што је за Адвокатску комору Републике Српске од изузетног значаја и да ће се ова сарадња у наредном периоду још више продубити. 

           Приликом разматрања Приједлога плана прихода и расхода Адвокатске коморе Републике Српске за 2023. годину, предсједник Извршног одбора је нарочито истакао чињеницу да је једна од битних активности у протеклој години била активност Комисије за спровођење и контролу стручне обуке адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске те да ће, имајући у виду обавезе које произлазе из Правилника и програма сталне и посебне обуке адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника, активност Комисије бити значајна и у наредном периоду. Такође је истакао да је јако важан сегмент и ангажман чланова Адвокатске коморе у међународним организацијама, да постоји све већа активност на међународном плану те да Комора мора бити укључена у све активности и ићи у корак са адвокатским Коморама из окружења.  Као једну од значајних ставки Приједлога плана прихода и расхода за 2023. годину истакао је и план увођења софтвера за пословање Секретаријата Коморе што подразумјева потпуну дигитализацију архиве Коморе и контролу цјелокупног пословања те да је, с обзиром на чињеницу да са годинама расте и број чланова Адвокатске коморе Републике Српске,  инвестирање у такве активности нужно ради ажурног и функционалног пословања.

        Надаље, усвојени су и извјештаји Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске и Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске о току изборног поступка и утврђеним листама кандидата за избор Органа и чланова Органа Адвокатске коморе које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске.  Након проведене изборне процедуре и  тајног гласања, за главног дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Републике Српске изабрана је Мазуловић Мирела, адвокат из Бање Луке док је за члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине из реда адвоката Адвокатске коморе Републике Српске реизабрана мр Душка Богојевић, адвокат из Бање Луке. Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, Далибор Мрша, је нагласио да се посебна пажња мора посветити функционисању дисциплинских органа Коморе и да се мора радити на већем одзиву колега адвоката на ове функције.

       Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске усвојила је Приједлог измјена и допуна Статута Адвокатске коморе Републике Српске те Приједлог измјена и допуна Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката Адвокатске коморе Републике Српске која ће бити прослијеђена надлежним институцијама Републике Српске на усвајање.

         Поред расправе и одлучивања Скупштине по појединим тачкама усвојеног дневног реда, расправљало се и о одређеним темамама које су од изузетног значаја за положај адвоката Адвокатске коморе Републике Српске али и Коморе у цјелини. Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, Далибор Мрша и Татјана Савић, адвокат из Бијељине и члан радне групе која се бави питањем спречавања прања новца упознали су присутне делегате са пројектом  „Moneyval“ евалуације  а који се односи на примјену Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности.  Предсједник Коморе је истакао да су на нивоу Адвокатске коморе Републике Српске предузете активности на реализацији наведеног пројекта у смислу да је донесен Правилник o процјени ризика ради спречавања прања новца који је усклађен са напријед наведеним Законом те да је одлуком Извршног одбора од 26.11.2022. године Секретар Адвокатске коморе Републике Српске изабрана као лице задужено за оперативно вршење надзора у оквиру Коморе а у складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. Татјана Савић, адвокат из Бијељине обавијестила је присутне делегате да је „Moneyval“ евалуација заказана за 27. септембар те истакла потребу за предузимањем активности у свим Зборовима адвоката на спровођењу контроле и надзора над примјеном Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности.

          Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, Далибор Мрша и предсједник Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске, Саван Зец, адвокат из Козарске Дубице, упознали су присутне делегате, између осталог и са закључцима Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине који се односе на суђење „дан за дан“ односно одржавање свакодневних рочишта у предметима  ратних злочина, организованог криминала и корупције који се воде пред судовима у Босни и Херцеговини. Предсједник Извршног одбора истакао је да би практична примјена наведених закључака Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за већину адвоката Адвокатске коморе представљала елиминацију из напријед наведених предмета, нарочито у поступцима пред Судом Босне и Херцеговине.  Такође је подсјетио делегате на информацију о иницијативи за реформу жалбеног поступка у Законима о парничним поступцима  при организацији Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, а  које измјене се односе на увођење института претходног одобрења жалбе у парничном поступку и prima facie одбацивања жалбе у парничном поступку што је противно Уставу Републике Српске. Надаље је нагласио да у радној групи која је радила на наведеном пројекту није учествовао ниједан адвокат  те да Адвокатска комора Републике Српске мора  да заузме став по наведеним питањима.