СТАТУТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (“СЛ. ГЛАСНИК РС”, БР. 34/2016, 66/2017 – ОДЛУКА УС И 64/2023)

Статут Адвокатске коморе Републике Српске (“Сл. гласник РС”, бр. 34/2016, 66/2017 – одлука УС и 64/2023)