ДОПИС ПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ВЕЗИ СА ПОСТУПАЊЕМ СА БРАНИОЦИМА, АДВОКАТИМА У КРИВИЧНИМ ПОСТУПЦИМА

Дана 03.10.2023. године Ђорђе Васић, адвокат из Бијељине, обавијестио је Адвокатску комору Републике Српске да је истог дана у предмету у коме поступа као бранилац осумњичених позван у Полицијску управу у Бијељини ради саслушања у својству свједока на околности његових сазнања добијених од осумњичених у вези са дјелом за које се сумњиче. Након што је одбио да буде саслушан у својству свједока пред полицијским службеницима, они су му најавили је да ће га поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини позвати ради саслушања у својству свједока.

У вези са наведеним, Адвокатска комора Републике Српске истиче да је чланом 6. став 3. тачка ц) Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода прописано да свако ко је оптужен за кривично дјело има минимално право да се брани уз помоћ браниоца кога сам изабере, а наведена одредба је инкорпорисана и у одредбе Закона о кривичном поступку Републике Српске и односи се и на осумњичене особе. Предуслов за остварење права на одбрану осумњиченог/оптуженог путем браниоца јесте омогућавање остваривања основне бранилачке улоге у смислу заштите права клијента и успостављања односа повјерења, а који се штити адвокатском тајном. Управо је у циљу заштите ових вриједности одредбама члана 147. Закона о кривичном поступку Републике Српске прописана забрана да се бранилац осумњиченог, односно оптуженог саслуша у својству свједока у погледу чињеница које су му постале познате у својству браниоца. Према томе, ради се о императивној законској одредби која спречава да бранилац буде саслушан у својству свједока, из чега произлази да је саслушање браниоца у својству свједока у кривичном предмету у којем поступа као бранилац недозвољено. Поред тога, одредбама члана 21. Закона о адвокатури Републике Српске је прописана обавеза чувања адвокатске тајне, а кршење те обавезе представља тежу повреду због које адвокат одговара пред дисциплинским органима Коморе.

Коначно, Универзална декларација о људским правима прокламује право на рад као једно од универзалних права цивилизованог свијета, а то чини и Устав Републике Српске у члану 39. Саслушањем браниоца у кривичном поступку у својству свједока, тај бранилац се онемогућава у даљем учешћу у одбрани свог клијента на који начин се онемогућава у вршењу адвокатске дјелатности.

Посебно треба нагласити да су независност адвокатуре и повјерење у адвоката основни принципи у адвокатури и према Повељи основних принципа Европске правне професије и према Кодексу адвокатске етике европских адвоката. С тим у вези је и Парламентарна скупштина Савјета Европе донијела препоруку 2121(2018) у којој је под тачком 3. изразила дубоку забринутост због случајева „испитивања адвоката као свједока у предметима против њихових клијената“, а што све представља вид узнемиравања и напада на адвокате и адвокатуру.

Савјет министара Савјета Европе је 25.10.2000. године усвојио Препоруке Р(2000)21 у којима је указано на значај адвокатуре као дјелатности подцртавајући „фундаменталну улогу коју адвокати и професионална адвокатска удружења имају у остваривању заштите људских права и основних слобода“, у којима се посебна пажња посвећује обавези чувања професионалне тајне. Позивајући се на ове препоруке, Парламентарна скупштина Савјета Европе је констатовала да је изузетно забрињаваће поступање према адвокатима, у шта су убројане и злоупотребе кривичних поступака у циљу кажњавања адвоката или њиховог уклањања из одређених предмета, те испитивање адвоката у својству свједока у кривичним поступцима који се воде против њихових клијената. Такво стање ствари у државама чланицама је навело Парламентарну скупштину Савјета Европе да укаже на потребу преточавања Препорука бр. Р(2000)21 у обавезујућу конвенцију са механизмом контроле, у чијој изради тренутно учествује и Адвокатска комора Републике Српске.

С обзиром на све наведено, Адвокатска комора Републике Српске захтијева да сви органи који учествују у кривичном поступку, укључујући Министарство унутрашњих послова Републике Српске, јавна тужилаштва у Републици Српској и надлежне судове, поштују адвокате-браниоце као процесне субјекте у кривичном поступку, као и императивне законске одредбе, у циљу омогућавања вршења професионалне дјелатности адвоката.

Стога, Адвокатска комора Републике Српске позива све надлежне органе да прекину незакониту праксу позивања адвоката ради саслушања у својству свједока о чињеницама које су сазнали као пуномоћници или браниоци својих клијената.