STRUČNO USAVRŠAVANJE LICA KOJA RADE NA POSLOVIMA PRESTUPNIŠTVA MLADIH

Stručno usavršavanje lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece

Advokatska komora Republike Srpske organizuje stručno usavršavanje advokata radi sticanja znanja i uslova za postupanje, pružanje stručne pravne pomoći, u postupcima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece. Obaveza stručnog usavršavanja lica koja rade na poslovima prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece nalaže se članom 197. stav 2. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/10).

Stručno usavršavanje advokata, koji iskažu interes za postupanje u navedenim postupcima, će biti izvršeno po Programu edukacije koji je donio Ministar pravde Republike Srpske u vremenu ne dužem od deset mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona. Tim Programom predviđena su tri tematska ciklusa, s tim da polaznici specijalizacije po završetku svakog tematskog ciklusa dobijaju potvrde o učešcu, koje su uslov za sticanje sertifikata po završetku edukacije.

Prema Programu prvi ciklus edukacije održan je u sjedištima Okružnih sudova u Republici Srpskoj u vremenu od 27. septembra do 11. novembra 2010. godine.

Na inicijativu Advokatske komore Republike Srpske prvi ciklus edukativnih seminara je organizovan i ponovljen za podruće Zbora advokata Bijeljina 11-og i 12-og februara 2011. godine, za područje Zbora advokata Prijedor 04-og i 05-og marta 2011. godine i Zbora advokata Banja Luka 18-og i 19-og marta 2011. godine. U aprilu mjesecu 2011. godine planirano je da se ponovljeni prvi ciklus edukacije održi za područje zborova advokata Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje.