IZVJEŠTAJ SA SEMINARA NA TEMU: “VRIJEME ZA REFORME“

Izvještaj sa seminara na temu: “Vrijeme za reforme: veća efikasnost u rješavanju privrednih sporova i bolji pristup pravdi”, 12.12.2019. godine, Sarajevo

Kao predstavnik Advokatske komore Republike Srpske učestvovao sam na seminaru u Sarajevu, održanom 12.12.2019. godine, na temu: “Vrijeme za reforme: Veća efikasnost u rješavanju privrednih sporova i bolji pristup pravdi”.

Seminar je organizovala Svjetska banka uz pomoć Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini.

Predavaci iz Svjetske banke su učesnike seminara (advokate, sudije, privrednike i dr.) upoznali sa mogućim rješenjima koji bi doprinijeli bržem i efikasnijem vodenju sporova, sa naročitim akcentom na sporove male vrijednosti.

Tokom trajanja seminara ukazano je da su predmeti male vrijednosti, bez obzira da li se radi o Mal i Mals predmetima, predmeti koji u velikoj mjeri opterećuju rad sudova.

Prezentovano je da u većini sudova sporovi male vrijednosti traju duže od ostalih parničnih postupaka, dok je malo bolja situacija prilikom rješavanja privrednih sporava sa malom vrijednošću spora.

Istaknute su najvažnije preporuke, a kako slijedi:

– omogućavanje podnošenja svih tužbi elektronskim putem,

– uvesti obavezne obrasce za tužbu i odgovor na tužbu (obrasci bi bili dostupni u elektronskom formatu),

– proširiti definiciju vjerodostojne isprave, tako da obuhvata sve tipove komunalnih tužbi,

– uvesti pojednostavljeni postupak u odnosu na opšti postupak (predlaže se da se onemogući žalba na odluke gdje je vrijednost spora ispod 100,00 KM),

– uvesti kraće rokove za sporove male vrijednosti,

– pojednostavljenje sadržaja presude kada je riječ o sporovima male vrijednosti,

– propisivanje da će se sporovi male vrijednosti, po pravilu odvijati samo u pisanom obliku, osim ako jedna strana izričito zahtijeva održavanje ročišta.

Zaključak je da je seminar bio od velike koristi i da advokatima može dati smjernice u kom pravcu će se raditi na eventualnim izmjenama Zakona o parničnom postupku Republike Srpske i ukazati na intencije i preporuke Svjetske banke i Evropske Unije.

Aleksandar Majkalović, advokat iz Pala