IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „MEDUNARODNI STANDARDI I DOMAĆA PRAKSA U OBLASTI NASILJA U PORODICI I NASILJA PREMA ŽENAMA“

Izvještaj sa seminara „Međunarodni standardi i domaća praksa u oblasti nasilja u porodici i nasilja prema ženama“, Banja Luka, 27.02.2020. godine

 

Izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Aleksandra Petrić i predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Branislav A. Rakić potpisali su Sporazum o saradnji i principima rada u cilju zajedničkog djelovanja i jačanja međusobne saradnje radi promovisanja rodne ravnopravnosti u postupcima pred pravosudnim institucijama Republike Srpske i pružanja pomoći i podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

U   okviru   Sporazuma,   27.02.2020.   godine   održan   je   seminar   na   temu „Međunarodni standardi i domaća praksa u oblasti nasilja u porodici i nasilja prema ženama“ u prostorijama Advokatske komore Republike Srpske, u Banjoj Luci.

Cilj ovakvih edukacija je prevencija i suzbijanje nasilja na osnovu pola/roda, ostvarivanje podrške pravičnosti, efikasnosti i transparentnosti pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Prikupljanjem i analizom relevantnih informacija u vezi sa načinom rada u postupcima procesuiranja predmeta seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, pruža se podrška procesu reformi pravosuđa i ukazuje se na sistemske probleme u procesuiranju predmeta seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Na osnovu prikupljenih podataka vrši se procjena u kojoj mjeri se pravosuđe pridržava relevantnih međunarodnih standarda i domaćih zakona koji se odnose na seksualno i rodno zasnovano nasilje, a što doprinosi procesu izgradnje transparentnosti i povjerenja u rad pravosuđa. Stoga je potrebno realizovati kontinuiranu edukaciju svih subjekata zaštite kako bi primjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj dala očekivane rezultate u praksi i doprinijela većem nivou zaštite žrtava nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Prof. dr Ivanka Marković održala je predavanje na temu Zaštita žrtve prema Istanbulskoj konvenciji i novine u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici.

Istakla je da kada se spomene termin nasilje u porodici, većinu to asocira na nasilje muškarca nad ženom i da je to jedino protiv čega se borimo kada se o ovom pitanju progovori. Međutim, to je  potpuno pogrešna  percepcija  jer nasilje u porodici može da se desi svim generacijama, odnosno uzrastima, kao i osobama oba pola. Statistike pokazuju da ima sve više međugeneracijskog nasilja u porodici, pa i nasilja djece prema ostarjelim roditeljima, čak i bakama.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, nasilje u porodici će se u Republici Srpskoj ubuduće tretirati isključivo kao krivično djelo, a ne da se kao do sada, u svakom pojedinačnom slučaju procjenjuje da li je u pitanju krivično djelo ili prekršaj.

Prof. dr Ivanka Marković smatra da je ovakvo zakonsko rješenje ispravno, ali kao takvo će uroditi plodom samo ako se bude primjenjivalo u potpunosti i bez izuzetaka.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici se poseban značaj daje policiji, odnosno obavezi policije da prilikom prvog dolaska na lice mjesta obavijeste žrtvu o svim sredstvima koje oni imaju na raspolaganju da bi se žrtve zaštitile od nasilja u porodici, da naprave plan rizika, te da prijavu dostave tužilaštvu.

Jedna od izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici je uvođenje osobe od povjerenja. Žrtva može izabrati, prije ili u toku postupka, lice od povjerenja koje će biti prisutno tokom jednog ili više postupaka ili radnji u vezi zaštite od nasilja u porodici. Lice od povjerenja može biti bilo koje punoljetno lice osim  učinioca  nasilja. Nadležni organi su obavezni da omoguće prisustvo lica od povjerenja u svim postupcima i radnjama u koje je uključena žrtva, u skladu sa propisima iz svoje nadležnosti.

Amela Bašić Tomić, koordinatorica Sigurne kuće u Banjoj Luci govorila je o rodnim stereotipima u sudskim postupcima.

Ključni faktor prevencije i zaštite od nasilja nad ženama je ekonomsko osnaživanje žena. Gotovo svi podaci prijavljenih slučajeva nasilja ukazuju da je ekonomska zavisnost jedan od najčešćih razloga zbog kojeg žene koje trpe nasilje ostaju uz  partnera. Ekonomsko osnaživanje pomaže ženama  da uspostave osjećaj sigurnosti, pronađu posao ili radom u kući obezbijede sebi finansijska sredstva za život kojim mogu da izađu iz začaranog kruga nasilja.

Jedan od zaključaka navedenog seminara je da je neophodno podići svijest svih građana Republike Srpske o ovom problemu, pogotovo u malim lokalnim zajednicama, jer je ova tema u našem podneblju još uvijek tabu tema ali i podići svijest o nasilju nad ženama u svim sferama javnog i privatnog života.