KRATKI NARATIVNI IZVJEŠTAJ O SEMINARU „PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA“

Izvještaj o seminaru „Pravo na slobodu izražavanja – član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

 

Hotel“San“Laktaši 11.-12.09.2020.godine

(izvještaj sačinila Milana Buljić, advokat  iz Banjaluke)

 

1. UVOD

Na seminaru “Pravo na slobodu izražavanja – član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama”, Laktaši ,11.-12.09.2020.godine, učestvovala sam kao predavač na sljedeće teme:

   Zaštita advokata i državnih službenika, Sloboda izražavanja advokata

√   Internet i sloboda izrazavanja: miješanje u slobodu korištenja interneta, evropski standardi i

primjena trodjelnog testa na slobodu korištenja interneta

2. EDUKACIJA

Kao predavač na obuci za advokate u oblasti slobode izražavanja i primjene člana 10 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnim slobodama sam učestvovala kao predavač za dvije, gore naznačene teme koje su obrađivane na seminaru.

Prva tema fokusirala se na primjene trodijelnog testa u praksi Evropskog suda sa osvrtom na praksu ESLJP i domaćih sudova u odnosu na sudije kao nosioce pravosudne funkcije i posebnu zaštitu istih u smislu člana 10 stav 2 EK- , zaštita autoriteta i nezavisnosti pravosuđa, kao i pitanje slobode zaštite izražavanja advokata, kao spone između javnosti i pravosuđa.

Druga tema odnosila se na primjenu trodijelnog testa u odnosu na internet i slobodu izražavanja, uz osvrt na pitanje i princip proporcionalnosti, što je pokazano i kroz praktičan primjer u predmetu Delfi protiv Estonije.

Sa učesnicima seminara vođena je i konstruktivna diskusija u pogledu standarda u odnosu na slobodu izražavanja online i offline, te se kroz veći broj primjera povukla pralalela u odnosu na primjenjivost evrposkih standarda u odnosu na situaciju u domaćem pravosudnom sistemu.

Sa zadovoljstvom ističem da su učesnici obuke i iskazali zainteresovanost, kako za tematiku tako i za nastavak edukacije iz ove oblasti, te. ukazali da postoji potreba za mnogo češćim zajedničkim aktivnostima, radi pobolјšanja položaja advokata u cijeloj BiH.

 

U nadi da ćemo i dalje uspješno sarađivati,  stojim Vam na raspolaganju.

Milana Buljić, advokat

Banjaluka, septembar 2020.godine