IZMJENA ROKA ZA PODNOŠENJE PREDSTAVKE EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA (ROK SKRAĆEN SA 6 NA 4 MJESECA POČEV OD 01.02.2022. GODINE)

Advokatska komora Republike Srpske zaprimila je podnesak gđe Marialene Tsirli, registrara Evropskog suda za ljudska prava, o promjeni roka za podnošenje predstavke Sudu, koji rok je skraćen sa šest mjeseci na četiri mjeseca, počev od 01.02.2022. godine.

Protokolom br. 15 uz Konvenciju rok unutar kojeg zahtjev mora biti podnesen Sudu nakon donošenja konačne domaće odluke u okviru iscrpljenja domaćih pravnih sredstava skraćuje se sa 6 na 4 mjeseca. To novo pravilo o četveromjesečnom roku stupa na snagu 1. februara 2022. godine. Međutim, primjenjuje se samo na zahtjeve u kojima je predmetna konačna domaća odluka donesena 1. februara 2022. godine ili nakon tog datuma. Tu promjenu roka usvojilo je 47 država članica Savjeta Europe.

Napominjemo da je navedenu promjenu još prošle godine razmatrao Odjel za javnost Strazbur, koji je u skladu sa tim ažurirao svoj Vodič „ Pitanja i odgovori za advokate (2020)“ i da je ovaj Vodič takođe objavljen na službenoj stranici Suda (web site)

Registrar

Evropski sud za ljudska prava

25. januar 2022. godine

Predmet: Promjena vremenskog roka za podnošenje predstavki

Poštovani,

Protokol br. 15 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima stupio je na snagu 1. avgusta 2021. godine, a potpisalo ga je i ratifikovalo 47 država članica Savjeta Evrope.

Glavne promjene u navedenom Protokolu odnose se na dopunu Konvencije u odnosu na izričito pozivanje na princip supsidijarnosti i doktrinu granica proćene.

Međutim, još jedna velika promjena direktno se tiče podnosilaca predstavki i njihovih zastupnika.

Stav 1. člana 35. Konvencije je izmijenjen na način da se rok unutar kojeg predstavka mora biti podnesena Sudu nakon donošenja konačne domaće odluke u okviru iscrpljenja domaćih pravnih sredstava skraćuje se sa 6 na 4 mjeseca (vidjeti članove 4 i 5 Protokola).

Kako bi se potencijalni kandidati u potpunosti upoznali sa novim rokovima, članom 8. stav 3. Protokola predviđeno je da će ova izmjena stupiti na snagu tek nakon proteka perioda od šest mjeseci od stupanja na snagu Protokola, dakle od 1. februara 2022. godine.

Pored toga, ovaj novi rok nije retroaktivan, imajući u vidu poslednju rečenicu člana 8 stav 3 Protokola u kojoj se navodi da se ovo ne primjenjuje na predstavke u kojima je konačna domaća odluka donešena prije primjena novog pravila.

Sud je obavijestio javnost o ovoj promjeni saopštenjem i na svojoj veb stranici, na engleskom i francuskom jeziku, na stranicama u sekcijama “podnosioci predstavki , ali i na nezvaničnim jezicima Suda, kao i na svim zvaničnim događajima koji su u vezi sa zainteresovanim stranama u sistemu Konvencije.

S obzirom na uticaj ove promjene – imajući u vidu da će nepoštovanje novog roka, naravno, dovesti do odbacivanja prijava (proglašenja neprihvatljivom) – bili bismo vam zahvalni ukoliko biste mogli da proširite ove informacije što većem broju korisnika putem vaše veb stranice, kao i putem drugih sredstava koja su vam na raspolaganju kako biste pomogli Sudu da obavijesti podnosioce predstavki o ovoj značajnoj promjeni.

Smjernice za podnošenje predstavki, će biti ažurirane i dostupne na veb stranici Suda od 1. februara 2022. godine na engleskom i francuskom, kao i na nezvaničnim jezicima Suda.

Marialena Tsirli Registrar