GODIŠNjI IZVEŠTAJ ZA 2021. GODINU

ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske.

 

Izvještaj o radu Komisije u 2021. godini

UVOD

      Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 14.06.2019. god., donio je Pravilnik i program stalne opšte i posebne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske. Članom 4. tog Pravilnika propisano je da organizaciju stručne obuke advokata, stručnih saradnika i pripravnika vrši Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske u sastavu od šest članova, predstavnika svih Zborova advokata Komore, od kojih je najmanje jedan član Izvršnog odbora, koji rukovodi Komisijom. Za člana Komisije može biti imenovan advokat koji je više od pet godina upisan u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske. Članovi Komisije biraju se na period od četiri godine.

       Odlukom Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske br. IO-14-06-7/2019 od 14.06.2019. god. imenovana je Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, u sastavu: 1. Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja i član Izvršnog odbora, predsjednik Komisije; 2. Nebojša Milanović, advokat iz Banja Luke; 3. Miodrag Stojanović, advokat iz Bijeljine; 4. Slavica Lazić, advokat iz Prijedora; 5. Dragiša Jokić, advokat iz Istočnog Sarajeva i 6. Mira Vučinić, advokat iz Trebinja.

          Nakon imenovanja novog saziva Izvršnog odbora u 2021. god., umjesto Nebojše Milanovića, koji je u međuvremenu dao ostavku na mjesto člana Komisije, za novog člana Komisije (odlukom br. IO-25-09-04/2019 od 25.09.2021. god.) imenovan je Boris Stojanović, predsjednik Zbora advokata Banja Luka i član Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, tako da Komisija sada radi u sastavu:

 1. Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja, predsjednik Komisije;
 2. Boris Stojanović, predsjednik Zbora advokata Banja Luka i član Izvršnog odbora;
 3. Miodrag Stojanović, advokat iz Bijeljine;
 4. Slavica Lazić, advokat iz Prijedora;
 5. Dragiša Jokić, advokat iz Istočnog Sarajeva i
 6. Mira Vučinić, advokat iz Trebinja.

         Zadatak Komisije je da organizuje stručnu obuku najmanje dva puta godišnje u sjedištu svakog Zbora advokata Advokatske komore Republike Srpske, za potrebe svih Zborova, donosi plan edukativnih aktivnosti za svaku godinu, organizuje studijske posjete međunarodnim pravosudnim i naučnim institucijama i drugim odgovarajućim institucijama i advokatskim komorama drugih država. Izvršni odbor, na prijedlog Komisije, imenuje lica koja učestvuju na međunarodnim konferencijama, seminarima i drugim oblastima edukacije. Predsjednik Izvršnog odbora, na prijedlog Komisije, donosi odluku o angažovanju stručnih lica iz reda advokata, sudija, tužilaca, profesora, naučnih radnika i drugih profesija, u vezi sa stručnom obukom, na prijedlog Komisije.

       Kako se Izvršni odbor, prilikom donošenja Pravilnika i programa stalne opšte i posebne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, rukovodio mišlju da što veći broj advokata treba da učestvuje u radu i odlučivanju Advokatske komore Republike Srpske, to su odredbe tako i koncipirane, pa Komisija ima predsjednika, člana Izvršnog odbora koji rukovodi radom Komisije, a odluku o angažavanju predavača donosi predsjednik Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, dok  neke druge odluke donosi Izvršni odbor, što znači da je za sve aktivnosti neophodna dobra saradnja i kontrola svih članova Komisije, članova Izvršnog odbora, predsjednika Izvršnog odbora, kao predsjednika Advokatske komore Republike Srpske.

          Samo zahvaljujući takvoj profesionalnoj saradnji, u 2021. god., koja je, kao i prethodna godina, bila obilježena pandemijom ”Korona” virusa, Komisija je obavljala svoje zadatke i radila na pripremi aktivnosti za ovu godinu.

SEMINARI

održani 2021. godine u organizaciji Advokatske komore RS

Datum i mjesto održavanja

29. i 30.11.2021. god., Doboj

Tema

„Sloboda izražavanja i govor mržnje“

Broj učesnika

27 (advokati – 21, stručni saradnici za pravne poslove – 6), od čega: 12 žena i 15 muškaraca.

Učešće žena: 44%.

Predavači

1.       Jelena Surčulija – Milojević, profesor medijskog prava

2.      Svjetlana Milišić-Veličkovski, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

3.      Amir Kapetanović, sudija Suda BiH

4.      Irena Puzić-Obradović, advokat

Opis

Evaluacija obuke pokazala je da su učesnici organizaciju, prezentacije, rad u malim grupama, materijal za obuku, vrijeme za diskusiju i plenarne sesije, diskusije i osvrt ocijenili sa visokom prosječnom ocjenom 9.

Troškovi

Seminar organizovan u okviru projekta ”JUFREX 2” (”Sloboda izražavanja i sloboda medija u BiH”), koji finansira Savjet Evrope. Advokatska komora Republike Srpske zaključila je ugovor br. 653972 od 09.01.2020. god., kojim je regulisana finansijska realizacija projekta do kraja 2021. god. Svi troškovi koji nastaju prilikom organizacije obuka u sklopu ”JUFREX2” projekta idu na trošak Savjeta Evrope, kome se redovno podnosi finansijski izvještaj. Neutrošena sredstva ili nenamjenski potrošen novac, Komora je dužna vratiti Savjetu Evrope.  Za ovaj seminar potrošeno je 12.032.00 KM. S obzirom da je finansijski izvještaj odobren, omogućen nam je utrošak preostalih sredstava do juna 2022. god.

Datum i mjesto održavanja

16. i 17.12.2021. god., Jahorina

Tema

„Provođenje istrage i zajednički istražni organi“

Broj učesnika

42 (advokati – 37, stručni saradnici za pravne poslove – 2 i pripravnici – 3), od čega: 12 žena i 30 muškaraca.

Učešće žena: 28%.

Predavači

1.       Dijana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH

2.      Senad Osmić, tužilac Tužilaštva BiH i

3.      Davor Knežević, stručni savjetnik – istražitelj u Sudu BiH

Opis

Seminar je ocijenjen prosječnom ocjenom 9,5.

Troškovi

Za ovaj seminar utrošeno je za smještaj, hranu i piće 9.903,00 KM. Što iznosi 206,31 KM po osobi ( 42 učesnika, 3 radnika sekretarijata, 3 predavača ), 103,15 KM po osobi, po danu.

SJEDNICE Komisije

 

28.10.2021. god., Jahorina

Prisustvovali:

1. Savan Zec, predsjednik Izvršnog odbora AK RS;

2. Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja, predsjednik Komisije;

3. Boris Stojanović, član Izvršnog odbora AK RS i predsjednik Zbora advokata Banja Luka i

4. Dragiša Jokić, advokat iz Istočnog Sarajeva.

 

 

16.12.2021. god., Jahorina

Prisustvovali:

1. Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja, predsjednik Komisije;

2. Boris Stojanović, član Izvršnog odbora AK RS i predsjednik Zbora advokata Banja Luka;

3. Miodrag Stojanović, advokat iz Bijeljine i

4. Dragiša Jokić, advokat iz Istočnog Sarajeva.

 

       Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske održala je dvije sjednice u 2021. god. Obje sjednice održane su na Jahorni.

        Dana 28.10.2021. god. izvršene su pripreme, dogovori i podjela poslova u vezi sa oraganizacijom seminara održanog 16. i 17.12.2021. god. i uspostavljanjem saradnje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske u oblasti edukacije iz krivično-pravne oblasti, koju trenutno vrši to Ministarstvo. Razmatrana su pitanja u vezi sa budućom saradnjom sa Pravnim fakultetima u Republici Srpskoj, kao i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, zatim je raspravljano o mogućnostima uvođenja obaveznog nošenja toga za advokate članove naše Komore kada zastupaju pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini, te o potrebi organizovanja savjetovanja o položaju advokata i problemima o advokaturi. Istaknuto je da posebno treba obratiti pažnju na edukaciju advokatskih pripravnika i stručnih saradnika za pravne poslove naše Komore.

Realizovano:      -Planirani seminar – održan 16. i 17.12.2021. god. na Jahorini;

-Održan sastanak sa ministrom pravde Republike Srpske, gosp. Antonom Kasipovićem, 13.12.2021. god., u toku su dogovori u vezi sa zaključenjem sporazuma. Sastanku su pristvovali Dalibor Mrša, predsjednik Komore, Savan Zec, predsjednik Izvršnog odbora i Irena Puzić-Obradović, predsjednik Komisije;

-Uspostavljeni kontakti sa Pravnim fakultetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, u toku su dogovori u vezi sa zaključenjem sporazuma.  

    Druga sjednica održana je 16.12.2021. god.

    Članovi Komisije razmatrali su obaveze Advokatske komore propisane odredbama čl. 53 st. 6 i 7 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, koje podrazumijevaju da, prilikom sačinjavanja spiska advokata – branilaca po službenoj dužnosti, Komora vodi računa o tome da praktični ili stručni rad advokata u oblasti krivičnog prava daje osnova za pretpostavku da će odbrana biti efikasna.

    U vezi sa pripremama za organizovanje obavezne edukacije advokata i dogovore sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, predloženi su kriterijumi za branioce po službenoj dužnosti:

 • Za sve članove AK RS koji žele da rade odbrane po službenoj dužnosti, jedna edukacija iz krivičnog prava na godišnjem nivou je obavezna.
 • Odbrane po službenoj dužnosti kod osnovnih sudova:
  • za zaprijećenu kaznu do 5 godina jedini uslov je jedna edukacija na godišnjem nivou
  • za zaprijećenu kaznu do 10 godina, advokat mora imati radnog iskustva u advokaturi u skladu sa kriterijumima za biranje sudija na osnovnom sudu (3 godine advokature) i jedna godišnja edukacija
 • Ovi kriterijumi ne važe za lica koja su prije bavljenja advokaturom radili kao sudije i tužioci.
 • Odbrane po službenoj dužnosti kod okružnih sudova:
  • advokat mora imati radnog iskustva u advokaturi u skladu sa kriterijumima za biranje sudija na okružnom sudu ( 5 godina advokature ) i jedna edukacija godišnje.

      Usvojen je spisak tema za stručno usavršavanje branilaca po službenoj dužnosti:

 • Načelo akuzatornosti postupka
 • Primjena pravila „NE BIS IN IDEM“
 • Istraga ( trenutak otvaranja istrage, dužina trajanja, prava osumnjičenog i oštećenog u toj fazi postupka )
 • Izuzeće ( razlozi, postupak )
 • Imenovanje branioca (izabranog po službenoj dužnosti, pravo da se pregledaju spisi u fazi istrage i učešće branilaca u istrazi )
 • Posebne istražne radnje ( naredbe )
 • Obezbjeđenje prisustva okrivljenog ( pritvor i mjere zabrane )
 • Optužnica i postupanje po istoj
 • Sporazum stranaka i pravne posljedice po ostale učesnike u postupku
 • Opseg sudske kontrole sporazuma stranaka
 • Mogućnost korišćenja zapisnika o iskazu svjedoka iz drugih krivičnih postupaka
 • Tok postupka ( direktno i unakrsno ispitivanje )
 • Izuzeci od neposrednog sprovođenja dokaza
 • Presuda ( sadržaj, vrste, rokovi za žalbu )
 • Žalba i žalbeni osnovi
 • Vanredni pravni lijekovi
 • Izmjene ZKP-a sa posebnim osvrtom na prava oštećenog
 • Pojam, istorijat i praksa o komandnoj odgovornosti
 • Saizvršilaštvo ( oblici, definicija )
 • Pojam, istorijat i praksa udruženog zločinačkog poduhvata
 • Iskustvo i praksa
 • Zločin protiv čovječnosti ( istorijat, praksa i standardi )
 • Udruživanje radi činjenja krivičnih djela i organizovani kriminal
 • Krivično djelo pranje novca ( praksa, nadležnost i problemi u primjeni)
 • Krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje

      Ostale teme „LEX SPECIALIS“

 • Utvrđene – presuđene činjenice ( iskustvo, normativno uređenje, praksa )

 • Zakon o ustupanju predmeta

 • Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svedoka

 • Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

  Članovi Komisije saglasili su se da će plan edukativnih aktivnosti Advokatske komore Republike Srpske za 2022. god. sačiniti na narednoj sjednici ili po okončanju pregovora sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, u vezi sa obaveznim edukacijama advokata.

  Dogovoreno je da Komisija za edukaciju Advokatske komore Republike Srpske treba da organizuje najmanje dva seminara u toku 2022. god., a svaki Zbor advokata u saradnji sa Komisijom po dva seminara u sjedištu Zbora, s tim da se na sve seminare pozivaju svi članovi Komore.

  Na istoj sjednici članovi Komisije upoznati su o podnošenju finansijskog i narativnog izvještaja Savjetu Evrope, koji su naknadno usvojeni i odobrena isplata sredstava u okviru ”JUFREX 2” projekta.

            SAVJETOVANjA za koja je Advokatska komora Republike Srpske u 2021. godini platila kotizacije

        LITERATURA koju je Komora kupila u 2021. godini.

 1. Š. Pavlović, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Protokoli uz Konvenciju, Europski sud za ljudska prava, Libertin naklada d.o.o., Rijeka, 2020.

 2. M. Babić, Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske, opšti dio, Grafomark Laktaši, Banja Luka, 2021.

 3. M. Simović i dr., Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, JU Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, 2021.

  Doboj, 04. april 2022. godine                                                                                                                                                                                 Predsjednica Komisije,

                                                                                                                                                                                                                                              Irena Puzić-Obradović, advokat