OBAVIJEST INSTITUTA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU BOSNE I HERCEGOVINE O ISPUNjAVANjU USLOVA ZA ZAŠTITU IMENA I ZNAKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Goran Marić, advokat iz Banjaluke, dostavio je prijedlog Izvršnom odboru Advokatske komore Republike Srpske, da kao zastupnik upisan u Registar zastupnika za žigove kod Instituta za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine, bez naknade, izvrši zaštitu imena i znaka Advokatske komore Republike Srpske.

Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 24.09.2022. godine razmatrao je dostavljeni prijedlog slijedom čega je donesena odluka broj: IO-24-09-08/2022 kojom je određeno da advokat Goran Marić, bez naknade, obavi sve radnje kod nadležnog organa potrebne da se izvrši zaštita imena i znaka Advokatske komore Republike Srpske.

U skladu sa prijedlogom Gorana Marića, advokata iz Banjaluke i odlukom Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske broj: IO-24-09-08/2022 od 24.09.2022. godine, Institutu za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine podnesena je prijava za zaštitu imena i znaka broj: BAZ2224657A od 23.11.2023. godine.

Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine, u postupku ispitivanja urednosti prijave prava na žig, izdao je Obavijest o ispunjavanju uslova za zaštitu imena i znaka Advokatske komore Republike Srpske.