POZIV ZA DOSTAVLjANjE RADOVA ZA INFORMATIVNO-STRUČNI ČASOPIS „ADVOKATURA“

„Advokatura “ je informativno-stručni časopis Advokatske komore Republike Srpske u kojem se iznose stručni radovi i informativni prikazi iz različitih oblasti prava Bosne i Hercegovine, ali i iz prava drugih zemlja regije i Evropske unije. Akcenat je da časopis „Advokatura“ bude i naučni i praktičan časopis te upotrebljiv u svakodnevnom radu advokata, sudija, tužilaca, kao i svih drugih kojima može biti pomoć u radu.

Teme članaka su neograničene, odnosno autori ih mogu slobodno birati, a naročito su požljeni radovi kojima se ukazuje na praktične probleme sa kojima se advokati  susreću u svom radu, sa   prijedlozima,  raspravama, komentarima sudskih i drugih odluka,  kritičkim  osvrtom na rad sudova i drugih organa, a kojima se može doprinijeti unaprjeđenju razvoju prava. Poželjni su i radovi kao upredni prikazi prava iz regiona, te prava Evropske unije, sa svim sličnostima i razlikama u odnosu na odnosno pitanje.

Autori su sami odgovorni za sadržaj radova/članaka.

Moguće je predati dva tipa radova: dugi članak (preko 10 stranica) ili kratki članak (3-9 strana), font „Georgia“ , font 12, prored 1,5.  Uređivački odbor časopisa će sve radove koji nisu predati u navedenoj formi prilagoditi istoj prilikom pripreme za štampu. Uz članak je potrebno priložiti i kratki sažetak (do 200 riječi) a koji će od strane Uređivačkog odbora časopisa (Stalnog sudskog tumača za engleski jezik) biti preveden na engleski jezik, ukoliko autor sam ne dostavi prevedeni sažetak, u kojem slučaju će Uređivački odbor časopisa (Stalni sudski tumač za engleski jezik) izvršiti pregled prevoda.

Radovi se predaju na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini kao word dokumenti.

Rok za predaju radova je 31.07.2023.godine na e-mail adresu Advokatske komore Republike Srpske: advokatskakomorars@advokatskakomora.ba