ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE UPUTILA INICIJATIVU ZA DONOŠENjE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

      Advokatska komora Republike Srpske dana 09.06.2023. godine uputila je Narodnoj skupštini Republike Srpske – Zakonodavnom odboru i Vladi Republike Srpske – Ministarstvu pravde inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Republike Srpske a koje se izmjene odnose na mogućnost tonskog snimanja ročišta u parničnom postupku.

      Saznanja o zakonskim rješenjima susjednih država koje se odnose na tonsko snimanje ročišta u parničnom postupku, konkretno izjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Republike Hrvatske koja je članica Evropske Unije, bili su osnov za razmatranje izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku Republike Srpske od strane Advokatske komore Republike Srpske, slijedom čega je i podnesena naprijed navedena inicijativa.

      Advokatska komora Republike Srpske smatra da u sudovima u Republici Srpskoj postoje uslovi za primjenu odredbi o tonskom snimanju ročišta u parničnim postupcima i da bi ove izmjene i dopune onemogućile potencijalne zloupotrebe procesnih ovlašćenja od strane postupajućih sudija prvostepenih sudova dok bi članovima vijeća okružnih sudova omogućilo uvid u sadržaj izjava stranaka i umješača, ali i iskaza svjedoka i vještaka te da je za očekivati da bi tonsko snimanje ročišta doprinijelo donošenju kvalitetnijih odluka i ostvarivanja načela efikasnosti, ekonomičnosti i pravičnosti vođenja parničnog postupka.

Detaljnije u prilogu.