ODRŽANA 30. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

         Dana 08. jula 2023. godine održana je 30. redovna sjednica Skupštine Advokatske komore Republike Srpske, u  Banjoj Luci, u ulici Trg Republike Srpske broj 8,  u  sali restorana Integra sa početkom u 11:00 časova. Sjednici Skupštine prisustvovalo je četrdeset pet delegata. Za članove radnog Predsjedništva Skupštine Advokatske komore Republike Srpske izabrani su  Siniša Lopandić, advokat iz Doboja,  Aleksandar Jokić, advokat iz Banje Luke i Dalibor Mrša, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske kao predsjedavajući sjednice Skupštine. Za ovjerivače zapisnika sjednice Skupštine Advokatske komore Republike Srpske izabrani su Đorđe Vasić, advokat iz Bijeljine i Nebojša Milanović, advokat iz Banje Luke dok je za zapisničara sjednice izabrana Maja Todorović, referent za opšte poslove u Banjoj Luci.

         Skupština Advokatske komore Republike Srpske je jednoglasno verifikovala mandate novih delegata u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske te su u mandat uvedeni Goran Nešković, advokat iz Doboja umjesto Siniše Mikića, advokata iz Doboja i predsjednika Zbora advokata Doboj, Mišo Pašić, advokat iz Banje Luke umjesto Lakić Vanje, advokata iz Banje Luke i  predsjednice Zbora advokata Banja Luka i Jovan Gotovac, advokat iz Zvornika umjesto Vojislava Draškovića, advokata iz Bijeljine i predsjednika Zbora advokata Bijeljina, a imajući u vidu da su predsjednici Zborova advokata po osnovu svojih funkcija članovi Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske.

          Na 30. redovnoj sjednici Skupštine Advokatske komore Republike Srpske usvojeni su izvještaji o radu organa Advokatske komore Republike Srpske za period  2022/2023 godina i to:  izvještaj Predsjednika Advokatske komore,  izvještaj predsjednika Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, izvještaji disciplinskih tužilaca, izvještaj predsjednika Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, izvještaj Predsjednika Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike, izvještaj člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH iz Advokatske komore Republike Srpske i izvještaj Komisije za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske.

         Skupština Advokatske komore Republike Srpske usvojila je Izvještaj o finansijskom  i materijalnom položaju Advokatske komore Republike Srpske za poslovnu 2022.  godinu, izvještaj Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske te Prijedlog plana prihoda i rashoda Advokatske komore Republike Srpske za 2023. godinu. Prilikom podnošenja Izvještaja o finansijskom  i materijalnom položaju Advokatske komore Republike Srpske za poslovnu 2022.  godinu, predsjednik Izvršnog odbora, Savan Zec, advokat iz Kozarske Dubice je istakao da je Komora bila po prvi put aktivna tokom cijele godine i da je u svim kvartalima imala izvjesne aktivnosti, ukazujući naročito na činjenicu da su u svim Zborovima advokata organizovani dvodnevni seminari, da je organizovan masivan „Dan advokature“ u  Trebinju  2022. godine te da je upravo zahvaljujući manifestaciji „Dan advokature“ u  Trebinju došlo do uspostavljanja saradnje sa svim regionalnim Komorama Srbije, što je za Advokatsku komoru Republike Srpske od izuzetnog značaja i da će se ova saradnja u narednom periodu još više produbiti. 

          Prilikom razmatranja Prijedloga plana prihoda i rashoda Advokatske komore Republike Srpske za 2023. godinu, predsjednik Izvršnog odbora je naročito istakao činjenicu da je jedna od bitnih aktivnosti u protekloj godini bila aktivnost Komisije za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske te da će, imajući u vidu obaveze koje proizlaze iz Pravilnika i programa stalne i posebne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, aktivnost Komisije biti značajna i u narednom periodu. Takođe je istakao da je jako važan segment i angažman članova Advokatske komore u međunarodnim organizacijama, da postoji sve veća aktivnost na međunarodnom planu te da Komora mora biti uključena u sve aktivnosti i ići u korak sa advokatskim Komorama iz okruženja.  Kao jednu od značajnih stavki Prijedloga plana prihoda i rashoda za 2023. godinu istakao je i plan uvođenja softvera za poslovanje Sekretarijata Komore što podrazumjeva potpunu digitalizaciju arhive Komore i kontrolu cjelokupnog poslovanja te da je, s obzirom na činjenicu da sa godinama raste i broj članova Advokatske komore Republike Srpske,  investiranje u takve aktivnosti nužno radi ažurnog i funkcionalnog poslovanja.

          Nadalje, usvojeni su i izvještaji Izborne komisije Advokatske komore Republike Srpske i Verifikacione komisije Advokatske komore Republike Srpske o toku izbornog postupka i utvrđenim listama kandidata za izbor Organa i članova Organa Advokatske komore koje bira Skupština Advokatske komore Republike Srpske. Nakon provedene izborne procedure i tajnog glasanja, za glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske izabrana je Mazulović Mirela, advokat iz Banje Luke dok je za člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine iz reda advokata Advokatske komore Republike Srpske reizabrana mr Duška Bogojević, advokat iz Banje Luke. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Dalibor Mrša, je naglasio da se posebna pažnja mora posvetiti funkcionisanju disciplinskih organa Komore i da se mora raditi na većem odzivu kolega advokata na ove funkcije.

       Skupština Advokatske komore Republike Srpske usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Advokatske komore Republike Srpske te Prijedlog izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Advokatske komore Republike Srpske koja će biti proslijeđena nadležnim institucijama Republike Srpske na usvajanje.

         Pored rasprave i odlučivanja Skupštine po pojedinim tačkama usvojenog dnevnog reda, raspravljalo se i o određenim temamama koje su od izuzetnog značaja za položaj advokata Advokatske komore Republike Srpske ali i Komore u cjelini. Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Dalibor Mrša i Tatjana Savić, advokat iz Bijeljine i član radne grupe koja se bavi pitanjem sprečavanja pranja novca upoznali su prisutne delegate sa projektom  „Moneyval“ evaluacije  a koji se odnosi na primjenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.  Predsjednik Komore je istakao da su na nivou Advokatske komore Republike Srpske preduzete aktivnosti na realizaciji navedenog projekta u smislu da je donesen Pravilnik o procjeni rizika radi sprečavanja pranja novca koji je usklađen sa naprijed navedenim Zakonom te da je odlukom Izvršnog odbora od 26.11.2022. godine Sekretar Advokatske komore Republike Srpske izabrana kao lice zaduženo za operativno vršenje nadzora u okviru Komore a u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Tatjana Savić, advokat iz Bijeljine obavijestila je prisutne delegate da je „Moneyval“ evaluacija zakazana za 27. septembar te istakla potrebu za preduzimanjem aktivnosti u svim Zborovima advokata na sprovođenju kontrole i nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

          Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, Dalibor Mrša i predsjednik Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, Savan Zec, advokat iz Kozarske Dubice, upoznali su prisutne delegate, između ostalog i sa zaključcima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine koji se odnose na suđenje „dan za dan“ odnosno održavanje svakodnevnih ročišta u predmetima  ratnih zločina, organizovanog kriminala i korupcije koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Izvršnog odbora istakao je da bi praktična primjena navedenih zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za većinu advokata Advokatske komore predstavljala eliminaciju iz naprijed navedenih predmeta, naročito u postupcima  pred Sudom Bosne i Hercegovine.  Takođe je podsjetio delegate na informaciju o inicijativi za reformu žalbenog postupka u Zakonima o parničnim postupcima  pri organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, a  koje izmjene se odnose na uvođenje instituta prethodnog odobrenja žalbe u parničnom postupku i prima facie odbacivanja žalbe u parničnom postupku što je protivno Ustavu Republike Srpske. Nadalje je naglasio da u radnoj grupi koja je radila na navedenom projektu nije učestvovao nijedan advokat  te da Advokatska komora Republike Srpske mora  da zauzme stav po navedenim pitanjima.