STATUT ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE (“SL. GLASNIK RS”, BR. 34/2016, 66/2017 – ODLUKA US I 64/2023)

Statut Advokatske komore Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2016, 66/2017 – odluka US i 64/2023)