Advokatska komora Republike Srpske danas

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizuje i funkcioniše u skladu sa Zakonom o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 30/07, 59/08 i 80/15).

Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim članstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajednička advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske je upisano 638 advokata.

U Imenik stručnih saradnika za pravne poslove Advokatske komore Republike Srpske sada je upisano 135 stručnih saradnika (diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom).

U Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske sada je upisano 239 advokatskih pripravnika.

Organi Advokatske komore Republike Srpske su:

  • Skupština Advokatske komore Republike Srpske, koja je delegatska;
  • Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, koji predstavlјa i zastupa Komoru;
  • Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske, koji je izvršno i administrativno tijelo Advokatske komore Republike Srpske;
  • Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske, koja izvršava poslove kontrole materijalnog i finansijskog poslovanja i izvještaja periodičnih i godišnjih izvještaja o tom poslovanju;
  • Disciplinsko tužilaštvo Advokatske komore Republike Srpske;
  • Disciplinski sudovi Advokatske komore Republike Srpske  i

Zbor advokata, kao neposredan oblik odlučivanja i ostvarivanja prava i dužnosti advokata.