Dalibor Mrša

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske

BIOGRAFIJA

Advokat Dalibor Mrša rođen je u Banjoj Luci, 15. 11. 1974. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2001. godine, a takođe u Banjoj Luci je položio pravosudni ispit 2004. godine. Upisan u Imenik advokata sa danom 4. 5. 2010. godine.

Nakon završetka studija zaposlen u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske u svojstvu pripravnika, i to u periodu od novembra 2001. do novembra 2003. godine, gdje se u toku naznačenog perioda upoznao sa radom tužilaštava i sudova, i to prije svega Osnovnog suda u Banjoj Luci gdje je proveo najviše vremena.

Tokom rada prošao je sve faze rada suda, od prijema do otpreme pošte, rada svih upisnika (parnični, vanparnični, izvršni, krivični), upoznao se i sa praktičnim radom u vođenju parničng, vanparničnog i krivičnog postupka u sklopu obuke, upoznao se i radio na predmetima zemljišno-knjižnog odjeljenja Osnovnog suda, te radom privrednog odjeljenja ovog suda.

Nakon završetka pripravničkog staža zasnovao je radni odnos u JP Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Banja Luka, Kompanija M:tel.

Iskustvo u radu u okviru Kompanije M:tel (2004-2010. godina):

 • priprema ugovora o pružanju usluga iz oblasti telekomunikacija;
 • priprema internih i statusnih akata Društva;
 • priprema i izrada investicionih odluka Društva;
 • vođenje disciplinskih postupaka u svojstvu predsjednika disciplinskih komisija;
 • zastupanje Društva pred organima uprave (Republičke uprave za geodetske i imovisnko-pravne poslove);
 • zastupanje Društva pred sudovima na području cijele Bosne i Hercegovine u parničnim postupcima;
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje telekomunikacione infrakstrukture društva na području Bosne i Hercegovine;
 • sekretar Uprave društva;
 • Rukovodilac samostalne službe za opšte i pravne poslove;
 • predsjednik ili član komisije za javne nabavke.

Od 4. 5. 2010. godine upisan u imenik advokata Advokatske komore RS.

Ključne reference u oblasti advokature:

Dalibor Mrša je obavljao funkcije delegata u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske i sudije prvostepenog disciplinskog suda. Takođe, izabran je za delegata u novom sazivu Skupštine u 2021. godini.

Bio je i član Komisije Advokatske komore Republike Srpske za materijalnu pomoć advokata u periodu dužem od 5 godina.

Učesnik je niza seminara, na kojima je učestovao i u svojstvu predavača.

Predsjednik Advokatske Komore Republike Srpske  Dalibor Mrša dobitnik je povelje crnogorske advokature za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji advokature, koja povelja mu je uručena od strane predsjednika Advokatske Komore Crne Gore dana 10.12.2022. godine. 

Članstvo:

 • Advokatska komora Republike Srpske;
 • European Legal Committee for Consumer Rights, London;
 • IR Global group, U.K.;
 • Arbitar Spoljnotrgovinske arbitraže i arbitar Arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske;
 • Časopis „Vještak“ Banja Luka;
 • Global Legal Group Ltd. London, with partners European Company Lawyers Association.

Bračni status: Oženjen, otac četvoro djece.

Jezik: Engleski

Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske je ovlašćen i obavezan:

 • da predstavlja i zastupa Komoru;
  da preduzima radnje da osigura zaštitu ustavnosti i zakonitosti u radu Komore;
 • da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću u cijeloj Bosni i Hercegovini;
 • da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa drugim advokatskim komorama, asocijacijama advokata stranih država, regionalnim i međunarodnim advokatskim udruženjima;
 • da uspostavlja i koordinira saradnju Komore sa državnim ili međunarodnim organizacijama, institucijama ili asocijacijama;
 • saziva Skupštinu Komore i rukovodi njenim radom, i
  da izvršava i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Komore.

Predsjednik Komore podnosi izvještaj o radu Skupštini Komore, kojoj je odgovoran za svoj rad.

Predsjednika Komore tajnim glasanjem bira Skupština Komore i njegov mandat traje četiri godine i ne može se ponoviti.