Skupština Advokatske komore Republike Srpske

Skupština Advokatske komore Republike Srpske je najviši organ Advokatske komore Republike Srpske. 

Skupština Advokatske komore Republike Srpske je delegatska. Delegati za Skupštinu Advokatske komore Republike Srpske se kandiduju i biraju neposredno i isključivo tajnim glasanjem u zborovima advokata Advokatske komore Republike Srpske. Na svakih deset članova zbora advokata Advokatske komore Republike Srpske se bira jedan delegat za Skupštinu Advokatske komore Republike Srpske.

Novi “Advokatski red za Bosnu i Hercegovinu” donijet je u februaru 1909. godine. Ono što je značajno za ovaj zakon, po čemu se on razlikuje od prethodnog, jesu odredbe koje advokaturi daju autonomiju. Ovim Zakonom je predviđena advokatska komora kao asocijacija svih advokata sa teritorije Bosne i Hercegovine. U nadležnosti komora spada postavljanje i razrješenje advokata kao i disciplinski postupak. Ovim je advokaturi Bosne i Hercegovine priznata autonomija, pa je tako advokatura kao profesionalna djelatnost postala priznata društvena snaga a njen uticaj i ugled su bitno povećani.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske donosi:

 • Statut Advokatske komore Republike Srpske;
 • Kodeks etike advokata Advokatske komore Republike Srpske;
 • Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Advokatske komore Republike Srpske;
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, i
 • Poslovnik o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske i radu radnih tijela i fondova koje obrazuje.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske odlučuje i raspravlja o:

 • Svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata i advokatskih pripravnika, unapređenja pravnog i pravosudnog sistema i druga pitanja u vezi sa pružanjem pravne pomoći, koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica i o tome donosi odluke;
 • Završnom računu i o planu prihoda i rashoda Advokatske komore Republike Srpske;
 • Izvještajima o radu organa Advokatske komore Republike Srpske;
 • Odlučuje o dodjeli priznanja Advokatske komore Republike Srpske;
 • Osnivanju fondova Advokatske komore Republike Srpske;
 • Formirnju stalnih i povremenih komisija Advokatske komore Republike Srpske;
 • O prekidu rada advokata i drugim mjerama radi zaštite profesionalnih prava i interesa advokata Advokatske komore Republike Srpske, i
 • Drugim poslovima i zadacima u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Republike Srpske.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske tajnim glasanjem bira, potvrđuje mandat i opoziva:

 • Predsjednika Advokatske komore Republike Srpske;
 • Pet članova Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske;
 • Glavnog disciplinskog tužioca i šest disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske;
 • Predsjednika Disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, šest sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske i šest sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske;
 • Dva člana Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog položaja Advokatske komore Republike Srpske;
 • Člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, kojeg bira Advokatska komora Republike Srpske; i
 • Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove drugih povremenih odbora, komisija i radnih tijela Skupštine Advokatske komore Republike Srpske.

DELEGATI SKUPŠTINE KOMORE 2021 – 2025 SU:

 • ANTONIĆ MILE, advokat, iz Banje Luke;
 • BAŠTINAC MLADEN, advokat, iz Banje Luke;
 • BOGOJEVIĆ MILOMIR, advokat, iz Banje Luke;
 • BOŠKOVIĆ MILETA, advokat, iz Banje Luke;
 • GOLUB MIŠO, advokat, iz Banje Luke;
 • GOSTIMIROVIĆ SLAVEN, advokat, iz Banje Luke;
 • GRAORAC SLAVICA, advokat, iz Banje Luke;
 • DILJEVIĆ BOŠKO, advokat, iz Banje Luke;
 • DIMITRIJEVIĆ STEVAN, advokat, iz Banje Luke;
 • dr PEJAKOVIĆ DALIBOR, advokat, iz Banje Luke;
 • DRAGIČEVIĆ LJUBIŠA, advokat, iz Banje Luke;
 • JOKIĆ ALEKSANDAR, advokat, iz Banje Luke;
 • KNEŽIĆ OLEG, advokat, iz Banje Luke;
 • KOVAČEVIĆ VLADIMIR, advokat, iz Banje Luke;
 • LABOTIĆ SAŠA, advokat, iz Banje Luke;
 • PAŠIĆ MIŠO, advokat, iz Banje Luke;
 • LJUBOJEVIĆ-ĐURIĆ RAFAELA, advokat, iz Gradiške;
 • MAJSTOROVIĆ MARKO, advokat, iz Banje Luke;
 • MARIJANAC GORANKA, advokat, iz Banje Luke;
 • MIKANOVIĆ BOJAN, advokat, iz Banje Luke;
 • MIKEŠ MARKO, advokat, iz Banje Luke;
 • MILANOVIĆ NEBOJŠA, advokat, iz Banje Luke;
 • mr MARIĆ SINIŠA, advokat, iz Banje Luke;
 • PETKOVIĆ MILAN, advokat, iz Banje Luke;
 • PETROVIĆ NJEGOŠ, advokat, iz Banje Luke;
 • PUCAR MILJKAN, advokat, iz Banje Luke;
 • RAKOVIĆ SRĐAN, advokat, iz Banje Luke;
 • SAJIĆ ALEKSANDAR, advokat, iz Banje Luke;
 • TOPIĆ SAŠA, advokat, iz Banje Luke;
 • BOGDANOVIĆ DEJAN, advokat, iz Bijeljine;
 • VASIĆ ĐORĐE, advokat, iz Bijeljine;
 • GOTOVAC  JOVAN, advokat, iz Bijeljine;
 • ZELENOVIĆ MILENKO, advokat, iz Bijeljine;
 • KRSMANOVIĆ VERAN, advokat, iz Bijeljine;
 • MARKOVIĆ SAVO, advokat, iz Bijeljine;
 • MATIĆ MILAN, advokat, iz Bijeljine;
 • PERIĆ ZORAN, advokat, iz Bijeljine;
 • PETROVIĆ JELENA, advokat, iz Bijeljine;
 • STOJANOVIĆ BOJAN, advokat, iz Bijeljine;
 • ĆEKLIĆ NIKOLA, advokat, iz Bijeljine;
 • LAZIĆ SVETLANA, advokat, iz Doboja;
 • LOPANDIĆ SINIŠA, advokat, iz Doboja;
 • NEŠKOVIĆ GORAN, advokat, iz Doboja;
 • mr PUZIĆ-OBRADOVIĆ IRENA, advokat, iz Doboja;
 • RADOVIĆ DRAGAN, advokat, iz Doboja;
 • SAVIĆ TAMARA, advokat, iz Doboja;
 • SPREČO DAMIR, advokat, iz Doboja;
 • TUFEGDŽIĆ MIODRAG, advokat, iz Doboja;
 • BLITVIĆ BOJAN, advokat, iz Istočnog Sarajeva;
 • LALOVIĆ SRĐAN, advokat, iz Pala;
 • SRDANOVIĆ VLADIMIR, advokat, iz Pala;
 • ČEGAR DAVID, advokat, iz Pala;
 • MRĐA ZORAN, advokat, iz Prijedora;
 • PRAVULJAC ĐORĐE, advokat iz Novog Grada;
 • ŠIKMAN NEMANJA, advokat, iz Prijedora, i
 • ŠANJEVIĆ BORIS, advokat, iz Trebinja.