Skupština Advokatske komore Republike Srpske

Skupština Advokatske komore Republike Srpske je najviši organ Advokatske komore Republike Srpske. 

Skupština Advokatske komore Republike Srpske je delegatska. Delegati za Skupštinu Advokatske komore Republike Srpske se kandiduju i biraju neposredno i isključivo tajnim glasanjem u zborovima advokata Advokatske komore Republike Srpske. Na svakih deset članova zbora advokata Advokatske komore Republike Srpske se bira jedan delegat za Skupštinu Advokatske komore Republike Srpske.

Novi “Advokatski red za Bosnu i Hercegovinu” donijet je u februaru 1909. godine. Ono što je značajno za ovaj zakon, po čemu se on razlikuje od prethodnog, jesu odredbe koje advokaturi daju autonomiju. Ovim Zakonom je predviđena advokatska komora kao asocijacija svih advokata sa teritorije Bosne i Hercegovine. U nadležnosti komora spada postavljanje i razrješenje advokata kao i disciplinski postupak. Ovim je advokaturi Bosne i Hercegovine priznata autonomija, pa je tako advokatura kao profesionalna djelatnost postala priznata društvena snaga a njen uticaj i ugled su bitno povećani.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske donosi:

 • Statut Advokatske komore Republike Srpske;
 • Kodeks etike advokata Advokatske komore Republike Srpske;
 • Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Advokatske komore Republike Srpske;
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, i
 • Poslovnik o radu Skupštine Advokatske komore Republike Srpske i radu radnih tijela i fondova koje obrazuje.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske odlučuje i raspravlja o:

 • Svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata i advokatskih pripravnika, unapređenja pravnog i pravosudnog sistema i druga pitanja u vezi sa pružanjem pravne pomoći, koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica i o tome donosi odluke;
 • Završnom računu i o planu prihoda i rashoda Advokatske komore Republike Srpske;
 • Izvještajima o radu organa Advokatske komore Republike Srpske;
 • Odlučuje o dodjeli priznanja Advokatske komore Republike Srpske;
 • Osnivanju fondova Advokatske komore Republike Srpske;
 • Formirnju stalnih i povremenih komisija Advokatske komore Republike Srpske;
 • O prekidu rada advokata i drugim mjerama radi zaštite profesionalnih prava i interesa advokata Advokatske komore Republike Srpske, i
 • Drugim poslovima i zadacima u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Republike Srpske.

Skupština Advokatske komore Republike Srpske tajnim glasanjem bira, potvrđuje mandat i opoziva:

 • Predsjednika Advokatske komore Republike Srpske;
 • Pet članova Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske;
 • Glavnog disciplinskog tužioca i šest disciplinskih tužilaca Advokatske komore Republike Srpske;
 • Predsjednika Disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, šest sudija Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske i šest sudija Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske;
 • Dva člana Komisije za kontrolu finansijskog i materijalnog položaja Advokatske komore Republike Srpske;
 • Člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, kojeg bira Advokatska komora Republike Srpske; i
 • Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove drugih povremenih odbora, komisija i radnih tijela Skupštine Advokatske komore Republike Srpske.

Delegati Skupštine Advokatske komore Republike Srpske
Saziv 2021-2025

 • SRĐAN RAKOVIĆ, advokat iz Banje Luke,
 • KNEŽIĆ OLEG, advokat iz Banje Luke,
 • PUCAR MILjKAN, advokat iz Banje Luke,
 • PAŠIĆ MIŠO, advokat iz Banje Luke,
 • DR PEJAKOVIĆ DALIBOR, advokat iz Banje Luke,
 • DILjEVIĆ BOŠKO, advokat iz Banje Luke,
 • BOŠKOVIĆ MILETA, advokat iz Banje Luke,
 • DIMITRIJEVIĆ STEVAN, advokat iz Banje Luke,
 • BAŠTINAC MLADEN, advokat iz Banje Luke,
 • ANTONIĆ MILE, advokat iz Banje Luke,
 • MIKEŠ MARKO, advokat iz Banje Luke,
 • SAJIĆ ALEKSANDAR, advokat iz Banje Luke,
 • JOKIĆ ALEKSANDAR, advokat iz Banje Luke,
 • MARIJANAC GORANKA, advokat iz Banje Luke,
 • MILANOVIĆ NEBOJŠA, advokat iz Banje Luke,
 • TOPIĆ SAŠA, advokat iz Banje Luke,
 • GOLUB MIŠO, advokat iz Banje Luke,
 • PETKOVIĆ MILAN, advokat iz Banje Luke,
 • MR MARIĆ SINIŠA, advokat iz Banje Luke,
 • MIKANOVIĆ BOJAN, advokat iz Banje Luke,
 • LjUBOJEVIĆ-ĐURIĆ RAFELA, advokat iz Gradiške,
 • LABOTIĆ SAŠA, advokat iz Banje Luke,
 • DRAGIČEVIĆ LjUBIŠA, advokat iz Banje Luke,
 • PETROVIĆ NjEGOŠ, advokat iz Banje Luke,
 • BOGOJEVIĆ MILOMIR, advokat iz Banje Luke,
 • MAJSTOROVIĆ MARKO, advokat iz Banje Luke,
 • GRAORAC SLAVICA, advokat iz Banje Luke,
 • KOVAČEVIĆ VLADIMIR, advokat iz Banje Luke,
 • GOSTIMIROVIĆ SLAVEN, advokat iz Banje Luke,
 • MARKOVIĆ SAVO, advokat iz Bijeljine,
 • ZELENOVIĆ MILENKO, advokat iz Bijeljine,
 • ĆEKLIĆ NIKOLA, advokat iz Bijeljine,
 • PERIĆ ZORAN, advokat iz Bijeljine,
 • STOJANOVIĆ BOJAN, advokat iz Bijeljine,
 • GOTOVAC JOVAN, advokat iz Zvornika,
 • BOGDANOVIĆ DEJAN, advokat iz Bijeljine,
 • VASIĆ ĐORĐE, advokat iz Bijeljine,
 • MATIĆ MILAN, advokat iz Bijeljine,
 • KRSMANOVIĆ VERAN, advokat iz Bijeljine,
 • PETROVIĆ JELENA, advokat iz Bijeljine,
 • LOPANDIĆ SINIŠA, advokat iz Doboja,
 • PUZIĆ-OBRADOVIĆ IRENA, advokat iz Doboja,
 • RADOVIĆ DRAGAN, advokat iz Doboja,
 • TUFEGDžIĆ MIODRAG, advokat iz Doboja,
 • LAZIĆ SVETLANA, advokat iz Doboja,
 • NEŠKOVIĆ GORAN, advokat iz Doboja,
 • NADA MALIĆ, advokat iz Teslića,
 • SAVIĆ TAMARA, advokat iz Doboja,
 • ČEGAR DAVID, advokat iz Pala,
 • LALOVIĆ SRĐAN, advokat iz Pala,
 • BLITVIĆ BOJAN, advokat iz Istočnog Sarajevo,
 • SRDANOVIĆ VLADIMIR, advokat iz Pala,
 • RADOVAN STANIĆ, advokat iz Prijedora,
 • ŠIKMAN NEMANjA, advokat iz Prijedora,
 • MRĐA ZORAN, advokat iz Prijedora,
 • ŠANjEVIĆ BORIS, advokat iz Trebinja.