Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске је извршни орган Адвокатске коморе Републике Српске који врши права и дужности утврђене Статутом.

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске:

 • спроводи одлуке Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује приједлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник о полагању Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник и програм стручног оспособљавања адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Пословник о раду Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси и друге опште акте који нису овим Статутом или другим општим актом стављени у надлежност Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси програме сталне опште и посебне обуке адвоката чланова Адвокатске коморе Републике Српске;
 • уређује садржину и начин вођења именика адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава, адвокатских друштава, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове;
 • уређује садржину и начин вођења Уписника А и Уписника Б страних адвоката;
 • одлучује о захтјевима за упис, брисање и поништај уписа у именике адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава, адвокатских друштава, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове;
 • одлучује о захтјевима за упис, брисање и поништај уписа у уписнике страних адвоката;
 • одлучује о привременом престанку права на бављење адвокатуром и о привременој забрани бављења адвокатуром;
 • уређује садржину и начин издавања и овјеравања легитимације адвоката, страног адвоката, адвокатског приправника и адвокатског стручног сарадника уписних у именике и уписнике Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује висину трошкова уписа у именике и уписнике Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује висину трошкова полагања Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске и начин утрошка тих средстава;
 • утврђује висину претплате на публикације које издаје Адвокатска комора Републике Српске;
 • извршава коначне пресуде дисциплинских судова Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси одлуке о расписивању избора за чланове органа и носилаца функција у Адвокатској комори Републике Српске;
 • доноси одлуке о именовању Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске, Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске и бирачких одбора у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује листе кандидата за избор чланова органа и носилаца функција у Адвокатској комори Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • предузима и предлаже мјере и учествује у сарадњи Адвокатске коморе Републике Српске са републичким и правосудним органима Републике Српске, државним и правосудним органима Босне и Херцеговине, Адвокатском комором Федерације Босне и Херцеговине и адвокатским коморама и другим професионалним и стручним организацијама из иностранства;
 • прати рад адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава и адвокатских друштава на територији Републике Српске и предузима одговарајуће мјере у складу са законом и овим Статутом;
 • доноси одлуке о врсти, облицима и трајању мјера за заштиту професионалних права и интереса адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и о њиховој примјени, с тим да ако се ради о прекиду рада та мјера не може трајати дуже од три дана;
 • прати рад у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује приједлог плана прихода и расхода, који доноси Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, и стара се о његовом уредном извршавању;
 • утврђује годишњи рачун Адвокатске коморе Републике Српске, који усваја Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одређује лица која се задужују материјалним средствима Адвокатске коморе Републике Српске и која могу располагати тим средствима и границе њихових овлашћења;
 • утврђује приједлог за дођелу признања Адвокатске коморе Републике Српске;
 • предлаже основну оријентацију часописа “Адвокатура” и других штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Републике Српске;
 • именује главног и одговорног уредника и чланове уређивачких одбора часописа “Адвокатура” и других штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Републике Српске;
 • прикупља кандидатуре и утврђује листу кандидата за избор члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине из Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одлучује о статусним, материјалним и другим питањима радника Секретаријата Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одлучује о пословима и питањима који законом, овим Статутом и другим општим актом нису из ђелокруга рада Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске или неког другог органа Адвокатске коморе Републике Српске;
 • на приједлог предсједника Адвокатске коморе Републике Српске утврђује приједлог одлуке о чланству Адвокатске коморе Републике Српске у међународним адвокатским организацијама и удружењима;
 • именује комисије и тијела, из реда адвоката и адвокатских приправника и када они нису чланови органа Адвокатске коморе Републике Српске, утврђује њихове задатке и обавезе, ради извршења послова из своје надлежности;
 • врши друге послове које му повјери и наложи Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске и предсједник Адвокатске коморе Републике Српске.

Чланови Извршног одбора Коморе су:

 • Саван Зец, адвокат, из Козарске Дубице, предсједник Извршног одбора;
 • Драгиња Аничић, адвокат, из Бање Луке, члан;
 • Тања Дукић-Чичић, адвокат, из Бање Луке, члан;
 • Дарко Кременовић, адвокат,из Бање Луке, члан;
 • Јелена Богдановић адвокат, из Бање Луке, члан;
 • Вања Лакић, адвокат, из Бање Луке, предсједник Збора адвоката Бања Лука
 • Војислав Драшковић, адвокат из Бијељине, предсједник Збора адвоката Бијељина;
 • Џавид Сламник, адвокат, из Добоја, предсједник Збора адвоката Добој;
 • Александар Мајкаловић, адвокат, из Пала, предсједник Збора адвоката Источно Сарајево;
 • Жељко Гњатовић, адвокат, из Приједора, предсједник Збора адвоката Приједор, и
 • Момо Турањанин, адвокат из Требиња, предсједник Збора авоката Требиње.