Адвокатска комора Републике Српске

THE BAR ASSOCIATION OF REPUBLIC OF SRPSKA

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске је извршни орган Адвокатске коморе Републике Српске који врши права и дужности утврђене Статутом.

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске:

 • спроводи одлуке Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује приједлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник о полагању Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник и програм стручног оспособљавања адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Правилник о солидарности адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси Пословник о раду Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси и друге опште акте који нису овим Статутом или другим општим актом стављени у надлежност Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси програме сталне опште и посебне обуке адвоката чланова Адвокатске коморе Републике Српске;
 • уређује садржину и начин вођења именика адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава, адвокатских друштава, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове;
 • уређује садржину и начин вођења Уписника А и Уписника Б страних адвоката;
 • одлучује о захтјевима за упис, брисање и поништај уписа у именике адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава, адвокатских друштава, адвокатских приправника и стручних сарадника за правне послове;
 • одлучује о захтјевима за упис, брисање и поништај уписа у уписнике страних адвоката;
 • одлучује о привременом престанку права на бављење адвокатуром и о привременој забрани бављења адвокатуром;
 • уређује садржину и начин издавања и овјеравања легитимације адвоката, страног адвоката, адвокатског приправника и адвокатског стручног сарадника уписних у именике и уписнике Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује висину трошкова уписа у именике и уписнике Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује висину трошкова полагања Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске и начин утрошка тих средстава;
 • утврђује висину претплате на публикације које издаје Адвокатска комора Републике Српске;
 • извршава коначне пресуде дисциплинских судова Адвокатске коморе Републике Српске;
 • доноси одлуке о расписивању избора за чланове органа и носилаца функција у Адвокатској комори Републике Српске;
 • доноси одлуке о именовању Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске, Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске и бирачких одбора у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује листе кандидата за избор чланова органа и носилаца функција у Адвокатској комори Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • предузима и предлаже мјере и учествује у сарадњи Адвокатске коморе Републике Српске са републичким и правосудним органима Републике Српске, државним и правосудним органима Босне и Херцеговине, Адвокатском комором Федерације Босне и Херцеговине и адвокатским коморама и другим професионалним и стручним организацијама из иностранства;
 • прати рад адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава и адвокатских друштава на територији Републике Српске и предузима одговарајуће мјере у складу са законом и овим Статутом;
 • доноси одлуке о врсти, облицима и трајању мјера за заштиту професионалних права и интереса адвоката Адвокатске коморе Републике Српске и о њиховој примјени, с тим да ако се ради о прекиду рада та мјера не може трајати дуже од три дана;
 • прати рад у зборовима адвоката Адвокатске коморе Републике Српске;
 • утврђује приједлог плана прихода и расхода, који доноси Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, и стара се о његовом уредном извршавању;
 • утврђује годишњи рачун Адвокатске коморе Републике Српске, који усваја Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одређује лица која се задужују материјалним средствима Адвокатске коморе Републике Српске и која могу располагати тим средствима и границе њихових овлашћења;
 • утврђује приједлог за дођелу признања Адвокатске коморе Републике Српске;
 • предлаже основну оријентацију часописа “Адвокатура” и других штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Републике Српске;
 • именује главног и одговорног уредника и чланове уређивачких одбора часописа “Адвокатура” и других штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Републике Српске;
 • прикупља кандидатуре и утврђује листу кандидата за избор члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине из Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одлучује о статусним, материјалним и другим питањима радника Секретаријата Адвокатске коморе Републике Српске;
 • одлучује о пословима и питањима који законом, овим Статутом и другим општим актом нису из ђелокруга рада Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске или неког другог органа Адвокатске коморе Републике Српске;
 • на приједлог предсједника Адвокатске коморе Републике Српске утврђује приједлог одлуке о чланству Адвокатске коморе Републике Српске у међународним адвокатским организацијама и удружењима;
 • именује комисије и тијела, из реда адвоката и адвокатских приправника и када они нису чланови органа Адвокатске коморе Републике Српске, утврђује њихове задатке и обавезе, ради извршења послова из своје надлежности;
 • врши друге послове које му повјери и наложи Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске и предсједник Адвокатске коморе Републике Српске.

Чланови Извршног одбора Коморе су:

 • Саван Зец, адвокат, из Козарске Дубице, предсједник Извршног одбора;
 • Драгиња Аничић, адвокат, из Бање Луке, члан;
 • Тања Дукић-Чичић, адвокат, из Бање Луке, члан;
 • Дарко Кременовић, адвокат,из Бање Луке, члан;
 • Јелена Богдановић адвокат, из Бање Луке, члан;
 • Борис Стојановић, адвокат, из Бање Луке, предсједник Збора адвоката Бања Лука
 • Дејан Максимовић, адвокат из Бијељине, предсједник Збора адвоката Бијељина;
 • Џавид Сламник, адвокат, из Добоја, предсједник Збора адвоката Добој;
 • Александар Мајкаловић, адвокат, из Пала, предсједник Збора адвоката Источно Сарајево;
 • Жељко Гњатовић, адвокат, из Приједора, предсједник Збора адвоката Приједор, и
 • Момо Турањанин, адвокат из Требиња, предсједник Збора авоката Требиње.