Далибор Мрша

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

БИОГРАФИЈА

Адвокат Далибор Мрша рођен је у Бањој Луци, 15. 11. 1974. године, гдје је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2001. године, а такође у Бањој Луци је положио правосудни испит 2004. године. Уписан у Именик адвоката са даном 4. 5. 2010. године.

Након завршетка студија запослен у Републичком тужилаштву Републике Српске у својству приправника, и то у периоду од новембра 2001. до новембра 2003. године, гдје се у току назначеног периода упознао са радом тужилаштава и судова, и то прије свега Основног суда у Бањој Луци гдје је провео највише времена.

Током рада прошао је све фазе рада суда, од пријема до отпреме поште, рада свих уписника (парнични, ванпарнични, извршни, кривични), упознао се и са практичним радом у вођењу парничнг, ванпарничног и кривичног поступка у склопу обуке, упознао се и радио на предметима земљишно-књижног одјељења Основног суда, те радом привредног одјељења овог суда.

Након завршетка приправничког стажа засновао је радни однос у ЈП Телекомуникације Републике Српске, а.д. Бања Лука, Компанија М:тел.

Искуство у раду у оквиру Компаније М:тел (2004-2010. година):

 • припрема уговора о пружању услуга из области телекомуникација;
 • припрема интерних и статусних аката Друштва;
 • припрема и израда инвестиционих одлука Друштва;
 • вођење дисциплинских поступака у својству предсједника дисциплинских комисија;
 • заступање Друштва пред органима управе (Републичке управе за геодетске и имовиснко-правне послове);
 • заступање Друштва пред судовима на подручју цијеле Босне и Херцеговине у парничним поступцима;
 • рјешавање имовинско-правних односа у сврху изградње телекомуникационе инфракструктуре друштва на подручју Босне и Херцеговине;
 • секретар Управе друштва;
 • Руководилац самосталне службе за опште и правне послове;
 • предсједник или члан комисије за јавне набавке.

Од 4. 5. 2010. године уписан у именик адвоката Адвокатске коморе РС.

Кључне референце у области адвокатуре:

Далибор Мрша је обављао функције делегата у Скупштини Адвокатске коморе Републике Српске и судије првостепеног дисциплинског суда. Такође, изабран је за делегата у новом сазиву Скупштине у 2021. години.

Био је и члан Комисије Адвокатске коморе Републике Српске за материјалну помоћ адвоката у периоду дужем од 5 година.

Учесник је низа семинара, на којима је учестовао и у својству предавача.

Предсједник Адвокатске Коморе Републике Српске  Далибор Мрша добитник је повеље црногорске адвокатуре за изузетан допринос развоју и афирмацији адвокатуре, која повеља му је уручена од стране предсједника Адвокатске Коморе Црне Горе дана 10.12.2022. године. 


Чланство:

Адвокатска комора Републике Српске;

European Legal Committee for Consumer Rights, London;

IR Global group, U.K.;

Арбитар Спољнотрговинске арбитраже и арбитар Арбитраже при Привредној комори Републике Српске;

Часопис „Вјештак“ Бања Лука;

Global Legal Group Ltd. London, with partners European Company Lawyers Association.

Брачни статус: Ожењен, отац четворо дјеце.


Језик: Енглески

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске је овлашћен и обавезан:

 • да представља и заступа Комору;
  да предузима радње да осигура заштиту уставности и законитости у раду Коморе;
 • да успоставља и координира сарадњу Коморе са законодавном, судском и извршном влашћу у цијелој Босни и Херцеговини;
 • да успоставља и координира сарадњу Коморе са другим адвокатским коморама, асоцијацијама адвоката страних држава, регионалним и међународним адвокатским удружењима;
 • да успоставља и координира сарадњу Коморе са државним или међународним организацијама, институцијама или асоцијацијама;
 • сазива Скупштину Коморе и руководи њеним радом, и
  да извршава и друге послове у складу са Статутом и општим актима Коморе.

Предсједник Коморе подноси извјештај о раду Скупштини Коморе, којој је одговоран за свој рад.

Предсједника Коморе тајним гласањем бира Скупштина Коморе и његов мандат траје четири године и не може се поновити.